Barnehager og skoler har opplysnings- og informasjonsplikt

Barnehager og skoler skal på eget initiativ gi melding til Miljørettet helsevern (tilsynsmyndigheten) dersom det oppstår forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas eller elevenes helse. Eksempler på slike forhold kan være store vannlekkasjer, vedvarende problemer med inneklima/ventilasjon, alvorlige skader/hendelser, eksterne forhold som barnehagen selv ikke er ansvarlig for, f.eks. støyende anleggsarbeider på nabotomten og liknende. Den enkelte skole eller barnehage må ha rutiner for hvilke forhold dette kan gjelde. Du finner kontaktinfo til Miljørettet helsevern nederst på siden.

Skoler og barnehager skal også informere foresatte om forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas og elevenes helse, slik at foresatte gis mulighet til å ivareta miljøet til sine barn. Eksempler på slike forhold kan være alvorlige hendelser, utbrudd av smittsomme sykdommer, skadedyr, oppussingsarbeid og liknende.

Klage på barnas/elevenes arbeidsmiljø

Kommunelegen utfører saksbehandling i enkeltsaker på bakgrunn av bekymringsmeldinger eller henvendelser. Dette kan være meldinger fra ledelse eller verneombud i skoler og barnehager, fra elevråd og enkeltelever eller foreldre, for eksempel fra FAU. Saker vedrørende barnas/elevenes arbeidsmiljø skal i utgangspunktet først tas opp med barnehagen/skolens ledelse før Kommunelegen bringes inn i saken. Det er imidlertid også mulig å kontakte Kommunelegen som tilsynsmyndighet direkte for å søke råd og bistand. 

Godkjenning og tilsyn

Kommunen har ansvar for godkjenning og tilsyn med miljøet i alle barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Forskriften har som formål å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Forskriften inneholder bl.a. bestemmelser om beliggenhet, utforming og innredning av inne- og uteområder, psykososiale forhold, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og beredskap, smittevern, inneklima og luftkvalitet, lys og lydforhold, sanitære forhold og avfallshåndtering. Kravene i forskriften gjelder både ved planlegging, bygging, tilrettelegging og drift av skolen eller barnehagen.

Internkontroll

I skoler og barnehager er det krav til internkontrollsystem. Det betyr at virksomhetene skal dokumentere at regelverk etterleves på en systematisk måte. En virksomhet skal vite hva den skal gjøre, gjøre det og etterpå kunne dokumentere at den har gjort det.

I barnehager og skoler er det også krav til internkontroll etter internkontrollforskriften, som blant annet er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Denne forskriften utdyper pliktene til internkontroll. Det er også et krav til internkontroll og systematisk arbeid med både det fysiske og psykososiale skolemiljøet etter §9a-3 i opplæringsloven.

Det systematiske arbeidet med barnas og elevenes miljø skal være et kontinuerlig arbeid som revideres løpende, og ikke kun være en «perm i hylla». Internkontrollsystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse. Det viktigste er å vise hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres og hva som faktisk blir gjort. Internkontrollsystemet skal kunne gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheten og for f.eks. elevrådet og foreldrerådet.

Tips til arbeidet med internkontroll

  • Kartlegg de bestemmelser som gjelder og ta standpunkt til hva de innebærer for virksomheten.
  • Identifiser de aktiviteter i virksomheten som forskriftens bestemmelser har betydning for.
  • Foreta en risikovurdering av virksomhetens drift. Dette kan gjøres ved å stille spørsmålene: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre det? Hvordan kan vi redusere konsekvensene om det likevel skulle skje?  
  • Skaff oversikt over hvilke rutiner som allerede er etablert for å ivareta barnas arbeidsmiljø. Avgjør hvilke nye rutiner som må etableres og skriftliggjøres for at bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal ivaretas. 
  • Lag en oversikt over hva som skal dokumenteres fra den daglige driften (avvik, skader, HMS-runder etc.).
  • Virksomheten må ha et system for regelmessig gjennomgang og oppdatering av planer og rutiner i internkontrollsystemet.