Hvem er vi?

Hukommelsesteamet består av sykepleier og ergoterapeut, samt ressurspersoner demens fra de forskjellige avdelingene i hjemmebaserte tjenester.

Hva gjør vi?

 • Bistår fastlege i kartlegging og utredning ved mistanke om kognitiv svikt/ demens.
 • Utfører utredning i trygge omgivelser -  i hjemmet og i samarbeid med pårørende. Personen som utredes må selv samtykke til det og til at pårørende skal være med.
 • Gi informasjon om tilbud i kommunen – dagsenter, tiltakspakke demens, avlastning.
 • Støtter, gir råd og veiledning til pårørende.

Hvorfor er det viktig å utrede kognitiv svikt/ demens?

 • Utelukke andre sykdommer som har demensliknende symptomer.
 • Bidra med å tilrettelegge hjemmesituasjonen for bruker og pårørende.
 • Sette i gang tiltak til riktig tid.

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • fastlege
 • spesialisthelsetjeneste
 • personen med hukommelsesvansker
 • pårørende
 • venner og naboer
 • personell i helsetjenesten

Før hukommelsesteamet går i gang med utredning, skal dette avklares med fastlegen til personen det gjelder.

Hvordan ta kontakt med oss?

Du må fylle ut elektronisk skjema og beskrive dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Det er anledning til å søke på vegne av andre. Bruk da din ID for å logge inn, og legg ved fullmakt fra den søknaden gjelder. 

Avdeling forvaltning og koordinering tar i mot og utreder søknaden. Søknaden videresendes demenskoordinator. 

Hva er demens?

Demens er en hjerneskade som kan skyldes flere ulike hjernesykdommer og kan kjennetegnes ved kognitiv svikt, endringer i følelser og personlighet, samt redusere evne til å fungere i dagliglivet. Det viktigste kjennetegnet er redusert hukommelse. Demens er en langvarig og kronisk tilstand som påvirker hele livssituasjonen, både for den som er syk og deres pårørende gjennom flere år.

Symptomer på demens

Personer som rammes av demens får funksjonssvikt som gjør det vanskelig å opprettholde innlærte ferdigheter og å mestre hverdagssysler. Dette kan blant annet være:

 • Problemer med å utføre vanlige, dagligdagse oppgaver.
 • Språkproblemer – særlig med å huske navn på ting eller personer.
 • Oppmerksomhets– og konsentrasjonsproblemer.
 • Problemer med å huske tid og sted.
 • Svekket dømmekraft, for eksempel problemer med økonomi.
 • Hukommelsessvikt som påvirker arbeidsevnen.
 • Problemer med abstrakt tenking.
 • Feilplassering av gjenstander.
 • Forandring av humør.
 • Atferdsendringer.
 • Tap av initiativ og engasjement.

Mer om symptomer og tidlige tegn på demens

Nyttige linker

Tidlig fase 

Støtte for pårørende

Yngre personer med demens 

Hvordan kommunisere 

Tilrettelegging og hjelpemidler 

​​Informasjon om demens på ulike språk / Information about dementia in different languages

For help and more information, please contact your doctor/physician.