Kartløsning

  • Oversikt over grenser og eiendomsstørrelse.
  • Bygningsinformasjon.
  • Eiendomsinformasjon.
  • Gårds- og bruksnummer, seksjonsnummer, festenummer.
  • Reguleringsplan, formål og lenke til reguleringsplan- og bestemmelser for gjeldende eiendom/område. 
  • Visning av området som vanlig grunnkart, flyfoto eller kombinert visning.

Kjøp kart og eiendomsinformasjon

Kjøp kart og eiendomsinformasjon

Det meste av kartinformasjon og opplysninger om egen eiendom finnes fritt tilgjengelig for privatpersoner på «kommunekart» og MinEiendom. Kommunen har avtale med tre leverandører av selvbetjeningsløsninger for kjøp av kartdata, meglerpakker, nabolister/nabovarsel, arkiv- og matrikkelinformasjon med mer. I tillegg kan du bestille opplysninger direkte fra kommunen.

Plankart

Kommunekart med arealplan

I Kommunekart er det flere datasett som viser gjeldende arealplaner og igangsatt planarbeid. Ved å klikke i kartet får man opp planinformasjon om aktuelt punkt. Under feltene Kommuneplan og Reguleringsplan ligger det link til Planregisteret og dokumenter tilknyttet aktuell plan.

Planregister

Planregister

Planregisteret inneholder opplysninger om gjeldende arealplaner og bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes. Det inneholder gjeldende arealplaner, dokumentasjon over vedtatte endringer, dispensasjoner, vedtatte midlertidige forbud, opplysninger om innsigelser og klager. Registeret inneholder også planer som er under arbeid. Ved å klikke på «Gjeldende plankart» i planregisteret åpnes kartløsningen.