Det er utarbeidet norm for utforming av VA-anlegg. I normen stilles det krav som planlegger, prosjekterende og utførende entreprenør skal følge, slik at VA-anlegget i sin helhet blir utbygd etter de forutsetninger og krav som kommunen stiller.

Normalen er delt i fire hovedkapitler, hvor 2. kapittel sier noe om planmateriale, dokumentasjon og forutsetninger. Kapittel 3 handler om tekniske krav, mens kapittel 4 sier noe om utførelse, kontroll og overtakelse av anlegg. Du finner normalen under artikkelen, under Vedlegg.