Rådmannen om budsjettforslaget: Krever omstilling

Vi har laget en god kommune som blant annet utvikler seg godt og forbedrer posisjonen på kommunebarometeret. Likevel har vi fremdeles det samme utfordringsbildet som vi hadde i 2019, med:

 • Ubalanse i økonomien
 • Demografiutfordring - flere eldre, færre barn
 • Høye klimagassutslipp og mer uvær
 • Utenforskap

Det er behov for omstilling.

For å bedre balansen i økonomien må kommunen omstille til en mer kostnadseffektiv drift på alle områder. Omstillingsarbeidet er organisert i utviklings- og forbedringsprosjektet Sammen i Utvikling (SiU), og rådmannen forteller at det gjennom prosjektet er igangsatt flere tiltak som effektiviserer tjenestene og reduserer utgiftene. I området Velferd er det iverksatt flere tiltak og mye kobles til omsorgssenter og helsehusprosjektet.

Staten beregner kommuners utgifter utfra innbyggere og der alderssammensetningen vektlegges mest. Rådmann Kyrre Jordbakke forteller at staten beregner at Lindesnes kommune blir rimeligere å drifte.  

- Som et resultat får vi dermed overført mindre penger fra staten i forhold til tidligere år, sier han.

Han fortsetter med at det er kommunen selv som må tilpasse utgiftene til inntektene sine, og samtidig omfordele midler mellom områdene. Som følge av flere eldre og færre barn har derfor kommunen i Handlingsplanen for 2024-2027 omfordelt midler mellom Oppvekst og Velferd fra 2026.

Videre vedtok Kommunestyret i juni Temaplan mestring. Temaplanen er sentral i innsatsen for å motvirke utenforskap, og rådmannen forteller at noen tiltak er satt i gang, mens andre blir iverksatt i årene fremover.

- Det er nødvendig med strukturelle grep, organisatoriske grep og rene effektiviseringsgrep innenfor alle tjenesteområdene for å få dette til. I tillegg er det viktig at vi, sammen med innbyggerne, har en felles forståelse av situasjonen vi står i og på bakgrunn av det reduserer forventningene til hva kommunen skal levere og hvilke nødvendige prioriteringer som må gjøres, sier rådmannen.

I september ble ny arealdel vedtatt. Rådmannen mener at videre arbeid med å skape attraktive bomiljøer er viktig for trivsel og utvikling i kommunen. I samarbeid med kommuner og næringsliv i Agder legger Lindesnes kommune aktivt til rette for den viktige havvindsatsningen. Det er på nasjonalt plan et sterkt økende behov for fornybar energi som følge av det grønne skiftet.

Driftsresultat

I 2024 er det et samlet underskudd (negativt netto driftsresultat) på 28 millioner kroner. Fra 2024-2027 vil det være et samlet underskudd på 45 millioner kroner. Underskuddet finansieres ved bruk av fond.

109 millioner av kommunens driftsbudsjett går til å betale renter og 88 millioner går til avdrag.

Kommunen får 65 millioner kroner i utbytte fra Å Energi i 2024, og 1,7 milliarder kroner i rammetilskudd og skatteinntekter. Denne filmen forklarer hvordan kommunene i Norge får inntektene sine.

Investeringer

Det skal investeres for 471 millioner kroner i 2024. Totalt 1,35 milliarder de neste 4 årene. Av dette er 125 millioner investering i vann- og avløpssektoren.

Helsehus, borettslag i Mandal, nytt produksjonskjøkken, Solhøgda avlastning, og flom-sikring er noen av de prosjektene som har planlagt oppstart i 2024.

Innsparingstiltak

Innsparinger fra 2023 er videreført i budsjett for 2024. I tillegg er det foreslått noen nye innsparinger i 2024 med til sammen 5,3 millioner kroner. De største innsparingene kommer utover i handlingsplanperioden, og omfatter tiltak foreslått i strategisaken som ble vedtatt i sak 39/23. I tillegg er rammen til oppvekst justert ned i slutten av perioden som følge av færre barn.

Økte utgifter

Det er lagt inn økninger i driftsbudsjettet til blant annet:

 • Økte strømutgifter
 • Sosialhjelp
 • Tilskudd private barnehager
 • Redusert makspris barnehage
 • Prisvekst til ulike interkommunale selskap
 • Vedlikeholdsprosjekt Mandalshallen

Gebyr og avgifter

Kommunale avgifter for vann og avløp øker. Grunnen til økningen er at strømutgiftene øker og rentene stiger.

 • Fra 2024 vil en standard husholdning betale 15 100 kroner for vann og avløp. Det er 2 200 kroner mer enn i 2023 (hvis de bruker 180 m3 med vann).
 • Renovasjon vil koste 3 990 kroner. Det er en økning på 170 kroner fra 2023.
 • Feiegebyr for en pipe øker fra 530 til 560 kroner.

Prisen for en full barnehageplass reduseres med 1000 kroner fra 2023 til 2024. Ny pris er 2000 kroner i måneden fra august. Prisen for SFO øker med 119 kr fra 2 716 til 2 835. Alle har tilbud om 12 timer gratis SFO i uken i 1. og 2. klasse.

Eiendomsskatten holdes uendret i 2024 og de neste fire årene. 

Les budsjettforslaget

Du kan lese hele rådmannens forslag til budsjett i linken under. Her er også hele gebyrlista med, så du kan se hva de ulike tjenestene koster.