Ansvarsområder

Samordne rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot barn og unge.

Koordinere og samkjøre ressurser i politi og kommune omkring tema rus, kriminalitet, vold i nære relasjoner, forebygging av radikalisering og ekstremisme.