Vedlikehold av friområder

Grønt har nå en veldig hektisk periode og ikke tid til å prioritere dette dessverre.

Fartsbegrensninger i skjærgården

FARTBEGRENSNINGER

OMRÅDE

AVGRENSNING OMRÅDE

MAX KNOP

Harkmarksfjorden Fartsbegrensningen gjelder sjøområdene i hele Harkmarksfjorden innenfor Brødøy avgrenset av en rett linje trukket rettvisende øst fra nordspissen av Brødøy til land ved Ås i Åssundet og en øst-vest linje trukket over skjæret i Smalsundet på vestsiden av Brødøy. 7 knop
Mandal havnedistrikt  Fartsbegrensningen gjelder sjøområdene begrenset av en rett linje mellom Torkelhola og Lauberget. 7 knop
Mandalselva Innenfor elvemunningen 5 knop
Ramsnesvågen Fartsbegrensningen gjelder sjøområdene mellom Omland og Tregde og farvannet øst og vest for Ramsøy begrenset i sør av en øst-vest linje over sørspissen av Ramsøy. 5 knop
Rosnesvågen Fartsbegrensningen gjelder sjøområdet i hele Rosnesvågen avgrenset av en rett linje trukket rettvisende nord fra Austerodden ved innløpet til Vågen. 5 knop
Skjernøysund Fartsbegrensningen gjelder sjøområdet i mellom i vest en rett linje nord-syd gjennom Skotholmen lykt, og i øst en rett linje nord-syd gjennom Skjernøysundodden lykt. 5 knop
Skogsfjorden Fartsbegrensningen gjelder sjøområdet i hele Skogsfjorden innenfor broen ved Smalsund. 7 knop
Skogsøysundet   5 knop

Lindesnes vest
(gamle Lindesnes kommune)

Fartsbegrensningen gjelder innfor 50 meter fra land, holmer, skjær som er synlige over vannflaten. Fartsbegrensningen gjelder også i diverse sund og kanaler, for detaljer om hvilke se kart over.  5 knop

Oversikt og beskrivelser av noen av våre områder

Lindesnes Fyr, områdene rundt

Selve fyrområdet er Kystverkets eiendom og inngår ikke i skjærgårdsparken. Landskapet ytterst på Lindesneshalvøya er preget av et værhardt klima med dominerende vind i fra vestlig kant. Det er ingen havn knyttet til parken, og det vil kun være på de fineste sommerdager at det er forsvarlig å legge til med båt. Området har gode parkerings-muligheter, restaurant/kafe´, severdigheter og opparbeidede turløyper. Det kreves inngangs-penger til selve fyrområdet.

Troneshalvøya

Primæradkomst fra Fv.- 460 på Gahresletta, parkering like ved veien. Grillplass og bademuligheter i Gahrestranda. Trones er et tidligere gårdsbruk med små innmarksteiger og rydningsrøyser. Det er anlagt turveier og lysløype fra Gahrestranda og utover i en sløyfe.

Nyresnes

Ytre halvdel av Nyresnes inngår i skjærgårdsparken. Adkomst etter gammel vei («Tyskerveien») fra vestsiden av utløpet av Spangereidkanalen i Njervefjorden. Rester etter gammel gruvedrift og kanonstillinger mm fra 2. verdenskrig.

Krågevika

Sentralt friområde i kommunen. Adkomst via gangvei fra parkeringsplass ved Gamle Båly havn eller gangvei fra Nedre Njerve. Sandstrand, grasslette, toaletter, garderobebygg, amfi/scene, renovasjon. Annet hvert år settes teaterstykket «Spelet om Kråka» opp her.

Njervesanden 

Kommunens lengste sandstrand, ca 300m. Ligger fint til like ved Fv.- 460. Parkeringsplass på nordsiden av veien, undergang mot stranden. Toalett og renovasjon i sommersesongen. Stranda ligger fint vendt mot sør-vest.

Kjeholmen

Relativt flat liten holme med noe røsslyng og ellers lite trevegetasjon. Holmen skråner med fine svaberg ned i sjøen mot øst og nord der de beste oppholdsarealer finnes.

Østre Imsøy (Vill-Imsa)

Vill-Imsa stiger bratt opp av sjøen og hever seg ca. 100 m over havet. Frodig lauvvegetasjon dekker det meste av øya. Den sørvestre delen danner et lavere platå med lune småbukter og fine svaberg. Nord på øya finnes fortsatt den store gamle hummerparken til engelskmannen Mr. Harden som også anla «Storhaven» på Hammerøy. Imsøysundet er svært attraktivt for friluftslivet, og lengst syd på Vill-Imsa er det utført flere tilretteleggingstiltak.

Krabbøya

Øya har fine svaberg mot nord med gode muligheter for fortøyning. Mellom Krabbøya og Finnøya finnes et lunt, smalt sund med fin skjell- og sandbunn. Krabbøya ligger i et av de fineste områdene i skjærgården i Lindesnes. Krabbøya danner sammen med Store- og Lille Bjørnen, Finnøya og Erterøy ei lun bukt – «Småsundan» – som er et populært utfartssted.

Store Bjørnen

Øya Store Bjørnen er ganske flat med fine slette og slake svaberg som gjør den attraktiv i friluftslivssammenheng. Øst på øya finnes ei privat hytte med brygge.

Lille Bjørnen

Lille Bjørnen skråner fra nord slakt oppover mot sør der den stuper bratt ned i sjøen. I nord og øst finnes lune, fine områder.

Finnøy

Øya har betydelig med trevegetasjon, men mot nord og øst finnes slette og fine svaberg. På sørsiden av øya finnes ei barnevennlig grunn og lun bukt.

Finnøysundet, øst

På et flatt parti omtrent midt i sundet lå i tidligere tider en sildoljefabrikk. Dette arealet er nå utviklet til et populært utfartssted. Flere spor minner om forgangen fabrikkvirksomhet; oppmurt vannbasseng, vannhull, pipe, murer, steinbrygge og flere kraftige fortøyningsbolter. Arealet er godt tilrettelagt og har svært gode fortøyningsmuligheter.

Skarvøy, Store- og Lille Einerholmen

 Skarvøy har slake svaberg på nordsida og skråner oppover mot sør. Store- og Lille Einerholmen ligger i le av Svinør og Skarvøy. Holmene er små, lite kupert og har fine svaberg.

Æreholman

Æreholman består av 2-3 mindre vegetasjonsfrie holmer med bratte svaberg. Egner seg best for ilandstigning på stille sommerdager.

Hammerøy

Området er kupert og har mye kulturbetinget vegetasjon, blant annet frukttrær, syrin, alperoser og villtulipan. I området finnes en vel 100 år gammel hage omkranset av en høy steinmur anlagt av engelskmannen Mr. Harden som hadde tilhold i huset som i dag er ”Tollboden”. På folkemunne blir hagen kalt ”Storhagen” eller ”Kjærlighetshagen”. Det er anlagt en ilandstigningsbrygge og sti opp til hagen fra sydøst på øya.

Midtfjordsholman

Midtfjordsholman er en samling av 5 småholmer. Holmene er knausete med spredt vegetasjon, men fine svaberg strekker seg flere steder ned i sjøen. Lett tilgjengelighet og lun beliggenhet gjør holmene attraktive for båtfolket.

Grønningen

En relativt flat solrik og idyllisk holme som nærmest deles i to av ei bukt som skjærer seg inn fra nordvest. Innerst i bukta er ei lita sandstrand og en fin grasslette. Her er tilrettelagt med brygge, toalett og grillplass. Et populært utfartssted i sommerhalvåret.

Lyngholmen med småholmer

Lyngholmen er en knausete holme med trevegetasjon. Nordøst på holmen skjærer et dalsøkk seg inn, og her er anlagt brygge og toalett. Her er også en lun, grunn sandstrand. Dette gjør området særlig attraktivt for småbarnsfamilier. Like øst for Lyngholmen ligger to mindre vegetasjonsfrie holmer med fine svaberg. Pålsholmen ligger mellom disse og er ikke en del av skjærgårdsparken.

Graudeholmen

Holmen er ganske flat, og har fine svaberg og fortøyningsmuligheter flere steder. Kan være noe vindutsatt.

Sniksanden

Området er en del av et større elvedelta, og grenser til Nedre Audna Naturreservat. Adkomst kun fra landsiden. Store guntvannsområder over sandbanker gjør stedet svært populært som badeplass og oppholdsområde for barnefamilier. Lunt og solrikt. Stedet er tilrettelagt med parkering, toalett, grillplass og renovasjon.

Sandvika, Underøy

Knausete område med to små strender og opparbeidede plenarealer i mellom. Stedet ligger østvendt og er derfor særlig attraktivt ved vestlige vinder. Adkomst både fra landside og fra sjøen. Tilrettelagt med parkering, brygge, toalett og grillplasser.

Mollen/Kongsodden, Underøy

Lang østvendt sandstrand midt på Underøy. I ytre ende ligger Kongsodden, og på utsiden av den nok en liten strand. På toppen av Kongsodden ligger 2 gamle gravrøyser. Området er tilrettelagt med sti fra kommunal vei (bilparkering kun på parkeringsplass til nr. 21 Sandvika), toalett og brygge.

Hoveheia (Mortehåla), Underøy

Gammelt kupert kulturlandskap med to grasbevokste markerte koller, Hoveheia og Varden. Terrenget er uten skog og bærer sterkt preg av beiting av husdyr. Flere kulturminner i området, blant annet 8 registrerte gravrøyser. Mot vest ligger en lun bukt, Mortehåla. Her er det anlagt ny fortøyningsbrygge.

Kattnesbukta, Tjøm

Populært furuskogsområde med mange fornminner, turveier og fin vestvendt sandstrand. Brukes hele året. Adkomst både fra landside og med båt. Hytte bak stranda er også offentlig og brukes primært av barnehagen. Tilrettelagt med blant annet parkering, brygge, toalett og grillplasser. Området egner seg også godt for fisking fra land.

Fløyholmsundet

Sundet ligger mellom Tjømslandet og Fløyholmen, adkomst i fra vest. Fin og jevn sandbunn. Ligger lunt til og egner seg godt for bading og opphold. Brygge og oppholdsareal på land opparbeidet på Fløyholmen. Øst for bryggen er det ikke tilstrekkelig dybde for båter. Fløyholmen har flere fornminner og gode fiskeplasser.

Merra og Føllet

To knausete holmer med lite vegetasjon. På Merra finnes en rullesteinstrand med lyngbakke i bakkant, men det kreves rolig og godt vær for å legge til med båt.

Lindholmen

Holmen har slette og fine svaberg mot nord, og her finnes også flere gode oppholdsområder hvor det er greit å legge til med båt.

Bjorvika, Vårøy

Idyllisk vik på østsiden av Vårøy som ligger godt i le for vestavinden. Vær oppmerksom på båe syd i innseilingen ytterst i vika. Området er opparbeidet med brygge og toalett. Flotte svabergsområder på nordsiden. Kan egne seg godt som utgangspunkt for nærmere utforsking av hovedøya. Det er kort avstand over til den gamle bebyggelsen og Vårøyhavn.

Gulebergan

Besøksbrygge anlagt på sydsiden av bukta før ankomst inn til Vårøyhavn. Brygga er kun for korttidsbesøk og henger sammen med opparbeidet sti fra brygga og opp til den gamle uthavnsbebyggelsen inne på øya.

Havnerøy/Skibshavn og omkringliggende øyer

Her ligger flere øyer som alle er ubebygde og del av skjærgårdsparken. Mange lune viker og flotte plasser. Det mest kjente stedet er nok Skibshavn som ligger mellom Havnerøy, Vårøy og Rabnøy. Skibshavn var i tidligere tider ankringsplass for større seilskuter, og fortsatt kan det sees store fortøyningsringer på land. Østsiden av Havnerøy er i dag den mest populære plassen å legge til land. På høyeste toppen av øya er det i gammel tid meislet inn to kompassroser i fjellet.

Lefsøy

Lefsøy består av flere mindre øyer mellom Vårøy og Udvåre ytterst i skjærgården i Lindesnes. Holmene ligger ”strødd” rundt Store Lefsøy som er største øya. Vegetasjonen er sparsom, litt gras og røsslyng hist og her. Det finnes mange attraktive bukter og gode fortøyningsplasser. Øst på Store Lefsøy er det gode muligheter for å slå opp telt. Nord for hovedøya har naturen laget en slags lagune i le for de fleste vinder. Her er det anlagt brygge og toalett. Vær oppmerksom på grunt partit ved fjære sjø i forkant av bryggen.

Litt historikk

Skjærgårdsparken og skjærgårdstjenesten ble etablert i 1998 i gamle Mandal kommune. For gamle Lindesnes kommune ble skjærgårdsparken åpnet i 2003.