Vedlikehold av friområder

Grøntavdelingen tømmer jevnlig søppel. Vi oppfordrer likevel at du rydder etter deg, og etterlater området slik du selv ønsker å komme til det. 

Allemannsretten, grunneiers rett, adferdsregler

Allemannsretten

Du kan ferdes fritt i utmark, og utmark regnes som udyrka mark og omfatter det meste av vann, strand, myr skog og fjell.

Innmark

Innmark er all dyrket jord, åker, eng, kulturbeite, hage, yngre skogplantefelt, gårdsplass, hustomt, industriareal og områder hvor allmennhetens ferdsel vil føre til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

Utmark

I utmark kan du bade, bruke kano, kajakk, ro- eller seilbåt i sjø, vann eller vassdrag. Langs kysten kan du ferdes fritt i båt, fortøye, gå i land, raste, slå leir og overnatte. Dette gjelder ikke på private brygger, her må man ha grunneiers tillatelse.

Friluftsloven pålegger alle som ferdes i naturen en plikt til å opptre hensynsfullt og varsomt. Vi må ta hensyn til naturmiljøet, til næringsvirksomhet og til andre. Husk derfor at du lukker grinder og har hunden i bånd (husk båndtvangen fra 01.04. til 21.08, og når det er dyr på beite), ikke forstyrrer dyr og fugler og ikke slå opp telt nærmere hus eller hytte enn 150 meter. Ved telting utover to dager kreves tillatelse fra grunneier.

Grunneiers rett til å begrense fri ferdsel

Befolkningens rett til fri ferdsel er betinget av at den utøves i tråd med de ferdselsregler som gjelder. Grunneier, eller den som opptrer på grunneiers vegne, har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller skader eiendom eller andres interesser. 
Men eieren eller brukeren kan ikke med stengsel, skilt eller annet hinder vanskeliggjøre eller stoppe ferdsel som tar utgangspunkt i allemannsretten. Dette innebærer at det f. eks. er forbudt å sette opp skilt som forbyr ilandstigning eller bading på et sted der det etter friluftslovens bestemmelser er tillatt. Eieren eller brukeren kan imidlertid forby ferdsel over hage, plantefelt, høstsådd åker og gjenlegg også i vinterhalvåret, dersom ferdsel kan medføre nevneverdige skader. På private veier kan eieren forby motorferdsel eller ta bompenger, men han kan ikke hindre allmenhetens bruk av veien til fots eller med hest.

Adferdsregler for friluftsområder

 • Det skal vises særlig varsomhet ved bålbrenning og bruk av grill, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon eller svaberg. I Furulunden er bålbrenning og grilling ikke tillatt.
 • Båt, seilbrett og annen farkost må ikke anvendes slik at det kan hindre bruk av anlagt badeplass, eller hindre ferdsel i sund og viker.
 • På vei til og fra land skal det vises særlig hensyn til de som bader eller fisker.
 • Ingen må ta seg fast fortøyningsplass ved utsetting av moringer med bøyer, eller på annen måte. Ved bruk av ilandstigningsbrygger/ anlegg skal det fortøyes slik at flest mulig får plass.
 • Oppsetting av og opphold i mindre, bærbare telt er tillatt inntil to døgn om gangen på samme område. Det samme gjelder overnatting i båt ved tilrettelagt fortøyningsplass. Overnatting med bobil eller campingvogn er ikke tillatt. I Furulunden er telting ikke tillatt utenom campingplassen.
 • I Furulunden er det båndtvang hele året.

Ilandstigning, fortøyning og ankring for natten

 • Alle kan ferdes fritt på sjøen med båt og du kan fortøye, gå i land og overnatte i utmark. Du må ikke slå deg ned nær bebodde hus eller hytter slik at du blir til ulempe og forstyrrelse for andre.
 • Fortøyningsbolter og ringer i utmarka kan normalt benyttes i kortere tid, når de ikke brukes av grunneieren.
 • Brygger i offentlige friluftsområder er beregnet til av- og påstigning. Bryggene må ikke beslaglegges av en båt ved å fortøye denne langs hele bryggen.
 • Privat kai eller brygge kan ikke brukes uten eierens eller brukerens tillatelse.
 • Overnatting skal kun skje i samsvar med allemannsretten.

Grilling og bålbrenning

Det skal vises særlig varsomhet ved bålbrenning og bruk av grill slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon eller svaberg. 

Fra 15. april - 15. september er det nasjonalt bålforbud i eller i nærheten av skog eller annen utmark. 

Les mer om bålbrenning her

Jakt og fiske, fiskeforbud for torsk

Fiske med sportsfiskeredskap etter saltvannsfisk i saltvann er fritt for alle. Dette gjelder også laksefiske i sjøen med stang.

Retten til jakt og fiske i ferskvann og vassdrag ligger imidlertid hos grunneieren, og inngår ikke i allemannsretten. Dersom du ønsker å drive jakt eller fiske må du følge de bestemmelser som gis, både om fredningstider, redskapsbruk m.m. 

Dette er den viktigste regelen: For å kunne fiske eller kjøpe fiskekort for laks og sjøørret, må du først ha betalt inn fisketrygdavgift. Vi minner om at minstemål på sjøørret er 35 cm. 

Fiskeforbud for torsk

Det er forbud mot all fiske i gyteperioden for torsk innenfor det skraverte feltet ved Skjernøy som vises i kartet. Forbudet gjelder fra og med 1. januar til og med 30. april.

Forbudet gjelder ikke laks, sjøørret og annen anadrom fisk.

Sjøfuglreservat

Det er ferdselsforbud i hekkesesongen (15. april - 15. juli) i sjøfuglereservatene langs kysten. Reservatene strekker seg 50 meter ut i sjøen.

Kartet under viser våre naturreservat. Du kan zoome ut og inn for mer detaljert kart. Klikk på det aktuelle området i kartet under for mer informasjon. 

Fartsbegrensninger i skjærgården

 • I tidsrommet 1. mai til 31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet innenfor 50 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten i Lindesnes kommune. Bestemmelsen gjelder ikke i farvann hvor det er fastsatt andre bestemmelser om fartsbegrensning.
   
 • 5 knop er høyeste tillatte hastighet hele året – 1. januar til 31. desember – i følgende farvann:
  • Stokke til Båly og Spangereidkanalen, avgrenset linje trukket mellom posisjoner gitt i forskriften
  • Svennevikbukta avgrenset linje trukket mellom posisjoner gitt i forskriften
  • Svinør, avgrenset linje trukket mellom posisjoner gitt i forskriften
  • Narvesundet ved Underøy, avgrenset linje trukket mellom posisjoner gitt i forskriften
  • Tjøm avgrenset, linje linje trukket mellom posisjoner gitt i forskriften
  • Mandalelva, avgrenset linje trukket mellom posisjoner gitt i forskriften
  • Skjernøysundet, avgrenset linje trukket mellom posisjoner gitt i forskriften
  • Rosnesvågen, avgrenset linje trukket mellom posisjoner gitt i forskriften
  • Ramsvågen, avgrenset linje trukket mellom posisjoner gitt i forskriften
  • Havnefjorden og Harkmarksfjorden, avgrenset linje trukket mellom posisjoner gitt i forskriften. 

Det er mye aktivitet i skjærgården vår. Følg med på båttrafikken, og ta nødvending hensyn! 

Appen BåtFart forteller deg fartsgrensen på sjøen – og varsler deg om du kjører for fort. Les mer om appen i artikkelen "Har du kontroll på knopene når du er på sjøen?"

Kystverket har samlet nyttig informasjon til alle som skal ut med båt i sommer – på ett sted

I kartet under vises fartsbegrensningene i rødt. Du kan zoome inn og ut i kartet, samt flytte utsnitt. 

Litt historikk

Skjærgårdsparken og skjærgårdstjenesten ble etablert i 1998 i gamle Mandal kommune. For gamle Lindesnes kommune ble skjærgårdsparken åpnet i 2003.