Hvordan søker du?

For å søke, må du fylle ut elektronisk søknadsskjema: 

Har du ikke søkt via våre digitale skjema tidligere, må du først opprette en bruker til løsningen. Denne brukeren kan enten opprettes på bakgrunn av innlogging via ID-porten eller egen e-post. 
Oppretter du bruker basert på e-post, vil du få tilsendt en bekreftelse om dette. Hvis ikke du finner den i innboksen din, vennligst sjekk spam-mappen. 

Hvem kan søke?

Denne tilskuddsordningen gjelder alle typer frivillige organisasjoner som ønsker å sette fokus på integrering som del av sin aktivitet i Lindesnes kommune. For å motta tilskudd må organisasjonen være registrert i Frivillighetsregisteret og registrert i kommunen det innvilges støtte fra. 

Lokale innvandrerorganisasjoner kan søke om driftsstøtte. En lokal innvandrerorganisasjon defineres som en organisasjon hvor flertallet av medlemmene har innvandrerbakgrunn, og at medlemmene er bosatt i samme kommune/region.

Søknadskriterier

Frivillige organisasjoner kan få støtte til drift, prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. 

Ordningen har tre delmål:

Delmål A:
 • stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
 • målgrupper: voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.
Delmål B: 
 • økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere. 
 • målgrupper: innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.
Delmål C:
 • forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.
 • målgrupper: voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.

Tildeling av driftsstøtte forutsetter at:

 • Organisasjonen bidrar aktivt til integrering og arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.
 • Organisasjonen må ha eksistert i minimum 1 år for å kunne få støtte.
 • For å kunne motta driftstøtte, settes det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2021, dersom organisasjonen ble etablert i 2021 eller tidligere.  
 • Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte.

Tildeling av flerårig støtte

Organisasjoner kan få prosjekt- og driftstilskudd inntil tre år. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet. 

Organisasjoner som tildeles flerårig støtte vil prioriteres i en 2/3-årig periode. Prioriteringen forutsetter at

 • prosjekt/tiltak gjennomføres etter planen 
 • vilkårene for tilskuddet er oppfylt
 • rapport leveres innen fristen og godkjennes.

Det må sendes inn ny søknad for hvert år. 

Ved innvilgelse av flerårig støtte, kan unntaksvis ubenyttede midler overføres til påfølgende år etter avtale med kommunen. Beløpet som overføres skal synliggjøres i søknaden for påfølgende år, og overførte tilskuddsmidler trekkes fra innvilget sum i det påfølgende året.  

Om tilskuddet

Lindesnes kommune forvalter dette tilskuddet på vegne av integrerings- og mangfoldsdirektoratet (MIDI). Ramme for Lindesnes kommune i 2023: kr 360 000,-.

Vil du vite mer om tilskuddsordningen, kan du lese om dette her. 

Hva er viktig når vi vurderer søknadene?

 • Tydelig beskrivelse av hvordan prosjektet/tiltakene skal bidra til å nå formålet og delmålene med tilskuddsordningen. 
 • Tydelig beskrivelse av hvilke målgrupper som skal nås, og at disse samsvarer med målgruppene for tilskuddsordningen. 
 • Konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltakene. 
 • Realistisk framdriftsplan. 
 • Realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og resultatmål for prosjektet. 
 • At organisasjoner har kompetanse og erfaring på området og kunnskap om og evne til å bruke egnede metoder for gjennomføring av prosjektet/tiltakene. 
 • At tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonale bakgrunn. 
 • At søker/organisasjon har nettverk, forankring og gjennomslag i aktuelle miljøer/lokalsamfunn. 
 • At frivillig arbeid skal bli brukt i gjennomføringen av tiltakene. 
 • Beskrivelse av samarbeid med kommunen, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis det er relevant for tiltaket.