Hvem har rett til spesialundervisning?

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. 

Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Mulige årsaker kan være:

 • mistanke om forsinket utvikling
 • språk- og kommunikasjonsvansker
 • lærevansker
 • fagvansker
 • konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • atferdsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • funksjonshemming

Krav til skolen

Før en elev henvises til PPT må skolen selv vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen må også prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring. Dersom eleven fortsatt ikke oppleves å ha tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal skolen henvise til PPT.

Slik går du frem

 • Ta kontakt med aktuell skole/elevens skole. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 • Skolen henviser til PPT (pedagogisk-psykiatrisk tjeneste). 
 • PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis. Dere skal få svar innen 90 dager. 
 • Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning.
 • Elev og foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

Hvem kan henvise?

Foresatte sammen med barnehage, skole, helsesykepleier, lege, spesialisthelsetjeneste eller andre instanser kan henvise til PPT. Er personen under 15 år skal det alltid foreligge samtykke fra foresatte. En person som er fylt 15 år kan henvise seg selv, uten samtykke fra foresatte.