Om planen

Planen gir klare signaler overfor bedrifter, næringslivsorganisasjoner og innovasjons- og utdanningsmiljøer om hva som ligger til grunn for fremtidig næringsutvikling i Lindesnes kommune. Den er også premissgivende for utvikling og bruk av næringsarealer i kommunen, og et viktig grunnlag for revisjon av kommuneplanens arealdel, for handlingsplan og for øvrig virksomhetsplanlegging.

Les Strategisk næringsplan for Lindesnes kommune.

- God samfunnsutvikling i Lindesnes fordrer bærekraftig vekst og utvikling, samhandling og samskapning mellom frivillighet, offentlig og privat sektor. Næringsplanen legger til rette for god og riktig utvikling langs tre dimensjoner: Næringsutvikling og etablering, innbyggere og besøkende, forklarer næringssjef Kjell Rune Olsen i Lindesnes kommune.

FNs bærekraftsmål og kommuneplanen er førende for planen. 

Etablerer et team for utvikling og etablering av næring

En tydelig bestilling fra politikerne er at kommunen skal være fremoverlent i møte med næringslivet. Det skal etableres et team for næringshenvendelser i en tidligfase med formål om å legge til rette for utvikling og etablering av næring innen prioriterte områder. 

Overordnede mål og tiltak

Gjennom planarbeidet er det utviklet et bilde av hvordan kommunen har suksess i 2030, og hvilke grep som må tas for å nå dette.

Planen har en rekke mål som skal være retningsgivende for kommunens næringsarbeid fremover, og tiltak som er nødvendige for å oppnå målene.

Under ser du målene i næringsplanen konkretisert etter tema. Tiltakene som er nødvendige for å nå målene finner du i planen. 

Bedre sammen - organisering av næringsarbeidet i kommunen

 • Lindesnes kommune skal være den mest attraktive kommunen langs sørlandskysten å etablere og drive næringsaktivitet i.
 • Gjennom eiermeldingen sikre at rådmannen kan være representert i styrene til alle kommunale heleide selskaper for å understøtte arbeidet og sikre at det er i tråd med kommunens overordnede målsetninger.

Attraktivt og ettertraktet - våre styrker

 • Øke Lindesnes kommunes attraktivitet som bo- og arbeidssted.
 • Styrke Mandal sentrum som opplevelses- og handelssentrum for kommunens befolkning og tilreisende. Øvrige sentra utvikles i tråd med overordnede mål og lokale forventninger.

God infrastruktur - strategisk plassert

 • Næringsområdene langs ny E39, Mandalskrysset og eventuelt fremtidige områder vest for Mandal, utvikles som sentrale logistikk- og kommunikasjonsknutepunkter med transportsensitiv næring. Øvrig næringsetablering skjer i tråd med ønsket samfunnsutvikling, herunder sentrumsutvikling i tettstedene.
 • Sikre nok strøm i hele kommunen.
 • Aktivt bidra til at hele kommunen og særlig alle næringsområder har god mobil- og internettdekning.

Omstilling, innovasjon og bærekraft - Det grønne skiftet 

 • Lindesnes skal ta en posisjon som en kreativ og aktiv kommune i møte med det grønne skiftet.

Arbeid og kompetanse - vårt potensiale

 • Alle innbyggere skal få mulighet til å bygge kompetanse slik at de kan delta i arbeidslivet.
 • Sammen med næringslivet skal vi bidra til at bedriftene får dekket sine kompetansebehov.

Viktige arealdisponeringer

 • Vi skal ha attraktive næringsarealer klare for riktige etableringer med god tilgjengelighet og i passe avstand fra kommunens by- og kommunesenter (Spangereid, Vigeland, Mandal, Krossen, Øyslebø, Marnardal og Bjelland).
 • Mandal sentrum skal utvikles som et grønt, attraktivt og moderne sentrum hvor det legges til rette for handel og kulturopplevelser i et unikt og autentisk miljø. Myke trafikanter skal prioriteres. 
 • Vi legger til rette for en bærekraftig og riktig vekst i det totale antallet nye fritidsboliger. 
Strategisk næringsplan
Strategisk næringsplan er vedtatt. Næringssjef Kjell Rune Olsen (t.v) og kommuneplanlegger Joakim Damkås (t.h) har vært sentrale i arbeidet med planen, sammen med arbeidsgruppen og næringen.

Arbeidet med planen

Strategisk næringsplan er utarbeidet av Lindesnes kommune i nært samarbeid næringsalliansen i Lindesnes (Marnardal næringsforum, Lindesnes næringsforening, Mandal Handels- og Serviceforening, Mandal industri og næring, Næringshagen for Lindesnesregionen og Visit Lindesnes), representanter fra primærnæringene, politisk oppnevnte råd og utvalg og en lang rekke andre interessenter i perioden januar - desember 2021. 

Næringssjef Kjell Rune Olsen og kommuneplanlegger Joakim Damkås har vært sentrale i arbeidet med planen.

Arbeidsgruppe

NavnRolle
Kjell Rune Olsen, næringssjefleder
Joakim Damkås, kommuneplanleggermedlem
Glenn Andersson, enhetsleder teknisk forvaltningmedlem
Sissel Wiig, leder NAV Lindesnesmedlem
Erling Løfsnes, daglig leder Visit Lindesnesmedlem

Arbeidsgruppen gikk i gang med arbeidet i januar 2021.