Hvordan nominere kandidat

Du sender inn ditt forslag til kandidat via elektronisk skjema. Du må først identifiserer deg via ID-porten og kan deretter fylle ut digitalt skjema.

Send inn ditt forslag til kandidat her

Kriterier

Prisen deles ut til en person, institusjon eller forening som tilhører og har sitt virke i Lindesnes kommune, og som på en særlig positiv måte har bidratt til økt livsglede og livskvalitet for innbyggerne i kommunen.

Hvordan skjer utvelgelsen?

  • Gjennom kunngjøring i pressen og på internett hvert år, innbys alle til å komme med forslag på kandidater. Skriftlig begrunnet forslag sendes kommunen innen 1. oktober.
  • Rådmannen har ansvar for utlysing, saksforberedelser og saksutredning. Rådmannen kan fremme forslag til juryen.
  • Dokumentene i forbindelse med forslagene og behandlingen av disse, underlegges utsatt innsyn etter offentleglova § 5, 3. ledd , til etter at tildelingen er offentliggjort. Etter dette tidspunkt er dokumentene offentlige på vanlig måte, i den utstrekning det ikke må gjøres unntak for opplysninger underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13, jfr. offentleglova § 13.
  • Innkomne forslag, og kun disse, vurderes av en jury. Juryen består av formannskapet.
  • Juryen/formannskapet tildeler prisen. Juryen/formannskapet skal behandle saken i lukket møte i den utstrekning det er nødvendig av personhensyn, jfr. kommuneloven § 31 nr 4. Juryen/formannskapet kan ellers vedta å behandle saken i lukket møte dersom andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det, jfr. kommuneloven § 31 nr 3. Slikt vedtak må i tilfellet gjøres for hvert møte.
  • Årets navn kan deles ut hvert år. Juryen kan imidlertid vedta å ikke tildele et år dersom det etter juryens mening innen fristen ikke foreligger egnede kandidater.
  • Det skal tilstrebes at Årets navn deles ut til like mange kvinner som menn.

Utdeling av kulturprisen

Utdelingen skjer på et egnet arrangement og foretas av ordføreren samme år, og da gjerne sammen med kulturprisen og kulturstipendet.

Årets navn er et fast kunstverk. Pris på kunstverket er fastsatt av formannskapet og er for tiden på inntil kr 10.000.