Hvorfor må du ha en gjødselplan?

Formålet er å gi en kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til andre vannkilder og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer. Gjødselplanen skal sikre en ressursmessig utnyttelse av næringsstoffer i jorda, og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødsel. 

Kan du få dispensasjon?

Kommunen kan gi dispensasjon (fritak) fra kravet om årlig gjødslingsplan hvis det er 5 gjødselsdyrenheter (GDE) eller færre. Da kan kommunen godkjenne en 5-årig gjødselplan.

Utregning av gjødseldyr-enheter (GDE)

I utregning av GDE kan vi korrigere for slik beitemark som ikke er spredemark i henhold til definisjonen. Vi tar da utgangspunkt i brutto GDE og beregner oss fram til netto GDE. Utmark er ikke slik spredemark og kan da trekkes fra. Innmarksbeite er heller ikke slik spredemark og kan også trekkes fra dersom det ikke inngår i spredemark etter spesiell godkjenning.

For dyr som beiter delvis utenfor spredearealet blir det gjort en fordeling mellom fôropptak på spredearealet og fôropptak utenom spredearealet for å beregne netto GDE.

Eksempel:
42 voksne sauer, 6 brutto GDE. Med 16 uker beite på innmarksbeite og/ eller utmarksbeite, blir GDE redusert med 2 GDE til 4 netto GDE. 5 GDE eller mindre gir kommunen anledning til å godkjenne 5-årig gjødselplan.

Spredeareal = fulldyrket og overflatedyrket areal. Du kan søke kommunen om å godkjenne innmarksbeite som spredeareal.

Forskrift om gjødslingsplanlegging (gjødselplan) gjelder alle som disponerer jordbruksmark og som har rett til produksjonstilskudd.

 

Ta gjerne kontakt med landbruksavdelingen hvis noe er uklart.