Saken gjelder

Saken gjelder forskriften “Boplikt på boligeiendom, forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Lindesnes - FOR 2020- 22-16-2382

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense innebærer at boligeiendom som kan overtas konsesjonsfritt og uten boplikt i kommuner som ikke har slik forskrift, bare er konsesjonsfri i Lindesnes kommune hvis kjøper forplikter seg til å sørge for fast bosetting innen ett år. Boplikten kan ivaretas av eier eller eiendommen kan leies ut til helårsbosetting. 

Gjeldende forskrift omfatter tre typer boligeiendom: 

  • Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
  • Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig i områder regulert til boligformål 
  • Ubebygde tomter i områder regulert til boligformål 

Kommunen har valgt at forskriftens bestemmelser om boplikt ikke skal gjelde ved overdragelse i nær familie.

Si din mening

Det sentrale spørsmålet er: Er det nødvendig å hindre at boliger i Lindesnes kommune benyttes som fritidsboliger? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Du kan sende inn din uttalelse på følgende måte: 

Bakgrunn og saksgang

Utvalg for areal og miljø (UAM) vedtok 30. januar 2024 å be rådmannen fremme en sak for kommunestyret der det foreslås å oppheve forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Lindesnes. 

Saken legges ut til offentlig høring i 6 uker jf. forvaltningsloven § 37. Høringsperioden er 1. mai - 15. juni.
Høringsuttalelsene fra innbyggerne vil følge saken når kommunestyret skal ta endelig stilling til om forskriften skal oppheves eller endres, og vil også bli oversendt Landbruksdirektoratet

Etter høringsperioden fremmes saken på nytt i Utvalg for areal og miljø før endelig behandling i kommunestyret. Vedtaket oversendes deretter Landbruksdirektoratet for effektuering.