Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Temaplaner og strategier

Plan for legetjenester

Formålet med plan for legetjenester 2022-2024 er å sikre tilstrekkelig legedekning i Lindesnes kommune. 

Bilde av en lege

Temaplan vann og avløp

Temaplan vann og avløp er kommunens verktøy for overordnet styring av vannforsyning og avløpshåndtering, og et viktig grunnlag for budsjettering og økonomiplanarbeidet i kommunen.

Målet er å skaffe befolkning, næringsliv og turister i Lindesnes nok, godt og sikkert drikkevann, samt forsvarlig avløpshåndtering, slik at målene for resipientene nås.

Mandalselva, Adolpf Tidemandsbro

Anskaffelsesstrategi 2021-2024

Anskaffelsesstrategien skal støtte kommunens intensjoner, overordnede mål og satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel.

Lindesnes kommunes anskaffelser skal bidra til bærekraftig verdiskapning for kommunen og brukerne, og skape tillit til Lindesnes kommune som innkjøper.

Anskaffelsene skal bidra til effektiv bruk av kommunens ressurser, innovative løsninger og gjennomføres med vekt på kommunens samfunnsansvar.

Penger

Arbeidsgiverstrategi for Lindesnes kommune

Arbeidsgiverstrategien er et av våre sentrale styringsdokumenter. 

Arbeidsgiverstrategien beskriver hvordan kommunen vil oppleves som arbeidsgiver, hvordan vi skal fungere som organisasjon og hvilke forventninger det er til oss som offentlige tjenestepersoner. Dette gjelder arbeidet med tjenesteytelser, vårt bidrag til utvikling av lokalsamfunnet og hvordan vi søker å nå de målene kommuneplanen har trukket opp. 

Forsiden til Arbeidsgiverstrategien

Digitaliseringsstrategi 2021-2024

Digital strategi 2021-24 beskriver hva kommunene i DDV-samarbeidet ønsker å oppnå med digitalisering i perioden og hvordan. Strategien gir en langsiktig visjon for digitalisering og definerer ambisjon for 2024.

Strategien er basert på den nasjonale digitaliseringsstrategien Én digital offentlig sektor og andre nasjonale føringer. Samtidig ønskes en egen, felles digital strategi for DDV-samarbeidet for å gi retningslinjer og støtte til både kommunene og DDV i prioritering av digitaliseringstiltak. 

Forsiden til digitaliseringsstrategien 2021-2024

Handlingsplan Leve hele livet 2021-2024

Handlingsplan for Leve hele livet 2021-2024 ble vedtatt i kommunestyret 2. desember 2021. Handlingsplanen beskriver hvordan den nasjonale kvalitetsreformen Leve hele livet skal gjennomføres i Lindesnes.

Handlingsplan for Leve hele livet 2021-2024

Integreringsplan

Lindesnes har en politisk vedtatt integreringsplan for årene 2020-2023. Integreringsplanens overordnede mål er å sørge for en struktur som sikrer en helhetstenkning for arbeidet med integrering i kommunen.

Integreringsplan bilde

Handlingsprogram for fylkesvei 2021-2024

Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveiene og inviterer nå kommunene i Agder til å komme med innspill til «Handlingsprogram for fylkesvei 2021-24».