Vurderer du privat hjemmeundervisning for ditt barn?

Da må du sette deg inn i vilkår, rettigheter og plikter som følger av privat hjemmeundervisning. Utdanningsdirektoratet har laget et eget rundskriv om privat hjemmeundervisning som du kan lese her. 

Vilkår for hjemmeundervisning

Her følger et utdrag av vilkår for å ha privat hjemmeundervisning: 
 • Privat hjemmeundervisning krever ikke forhåndsgodkjenning. Det vil uansett være i foreldrenes og barnets interesse at det faglige innholdet og tilsynet blir klarlagt i samarbeid med kommunen på et så tidlig tidspunkt som mulig, i og med at kommunen har ansvaret for tilsynet.  
 • Opplæringen skal være tilsvarende den elever får i offentlig skole, det vil si den skal være likeverdig. Opplæringen skal også være tilpasset barnets forutsetninger og behov.
 • Læreplanverket (LK06 og Fagfornyelsen 2020) må følges. Dette innebærer blant annet at elevene skal ha undervisning i alle fagene som inngår i læreplanverket, og at kompetansemålene skal følges. Foreldre må derfor skaffe seg god oversikt over det eleven skal lære seg, og kunne sørge for undervisning i alle kompetansemålene.
 • Foreldre har metodefrihet.
 • Foreldre er ikke bundet til å gi et bestemt antall timer per dag eller per uke. 
 • Foreldre trenger ikke å ha lærerutdanning, men må ha nødvendige forutsetninger og kompetanse for å drive opplæring.
 • Foreldre som velger privat hjemmeundervisning må være klar over at flere elevrettigheter etter opplæringsloven faller bort: 
  • Elevene har ikke rett til spesialundervisning, særskilt språkopplæring eller tegnspråkopplæring.
  • Elevene er ikke er omfattet av gratisprinsippet i loven. Foreldrene kan videre ikke kreve å få dekket utgifter til lærebøker, undervisningsmateriell, ekskursjoner eller lignende.
  • Elevene har ikke rett til karakterer, og omfattes ikke av reglene om underveisvurdering, sluttvurdering og eksamen i fagene.
  • Elevene har ikke rett til ordinært vitnemål fra grunnskolen. Kommunen skal i stedet skrive ut en dokumentasjon om at grunnskolen er fullført.
 • Det er ikke noen privatistordning i grunnskolen for ungdom; Det er ikke er mulig for elever å ta eksamen i fag på 10. årstrinn som privatist for å få karakterer og vitnemål.
 • Elever som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre års fulltid videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 3-1.
 •  Ved inntak til videregående skole vil elever som har hatt privat hjemmeundervisning bli tatt inn på individuelt grunnlag. 

Foreldreansvar ved valg av hjemmeundervisning

Den eller de som har foreldreansvaret har rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet (jf. Barneloven § 30 første ledd). Dette omfatter også valg av opplæring. Der foreldre har felles foreldreansvar, er hovedregelen at begge må samtykke i valg av privat hjemmeundervisning. Er de ikke enige, er hovedregelen at barnet skal gå i offentlig grunnskole. 

Har foreldrene felles foreldreansvar, men barnet bor fast med kun den ene, kan den andre forelderen ikke sette seg mot avgjørelse som gjelder «vesentlige sider ved omsorgen til barnet» (jf. Barneloven § 37), eksempelvis avgjørelse om privat hjemmeundervisning. Foreldrenes bestemmelsesrett er imidlertid begrenset av barnets med- og selvbestemmelsesrett. 

Barn som har fylt 15 år, avgjør selv spørsmålet om "valg av utdanning" (jf. Barneloven § 32), og eventuelt samtykke innhentes også fra ham/henne. Barn som har fylt 15 år kan selv velge å avslutte opp­­lær­ingen gitt av foreldrene for å fullføre grunnskolen i den offentlige skolen.

Kommunens system for tilsyn

Opplæringsloven § 14-3 fastslår at kommunen skal føre tilsyn med privat hjemmeundervisning. Tilsynet må gjennomføres på en måte som ser til om barnet får tilsvarende undervisning og likeverdige muligheter til å oppnå kompetansemål, sammenlignet med elever i offentlig skole. Kommunen har laget et eget system for tilsyn. Utdrag fra dette: 

 1. Oppgaven med å føre tilsyn er delegert til rektor v/nærskolen (tilsynsansvarlig). Tilsynsansvarlig, avgjør selv om han/hun velger ut en tilsynslærer (ansatt på skolen) å samarbeide med når det gjelder gjennomføringen av deler av tilsynet.
 2. Foreldre melder skriftlig fra til elevens skole om at de ønsker å ta eleven ut av skolen og starte privat hjemmeundervisning. Kommunen oppfordrer foreldre til å melde fra i god tid før eleven tas ut av skolen.
 3. Det gjennomføres et samarbeidsmøte i forbindelse med oppstart av hjemmeundervisning og gjennomføring av tilsyn. Møtet bør avholdes så tidlig som mulig, helst i noe tid før privat hjemmeundervisning settes i gang, slik at opplegg og tilsyn kan planlegges til beste for eleven. Det er kommunen v/tilsynsansvarlig som vurderer om foreldre har forutsetninger og kompetanse til å gjennomføre privat hjemmeundervisning i tråd med loven.
 4. Tilsynet består deretter av fire hoveddeler:
  1.  Opplæringsplan (eget skjema):
   Foreldre må forskuddsvis levere tilsynsansvarlig opplæringsplan for en nærmere avtalt periode (anslagsvis 1-2 planer per termin). Frekvens avhenger av tilsynsansvarliges vurdering av behov knyttet til tilsyn.
  2. Rapport (eget skjema):
   Foreldre må etterskuddsvis, etter hver periode med opplæringsplan, levere en rapport.
  3. Prøver:
   Tilsynsansvarlig innkaller aktuelle elever til prøver når dette anses som nødvendig for å kunne vurdere  om eleven har nødvendig progresjon mot kompetansemålene i faget. Tilsynsansvarlig avgjør hvilke prøver det innkalles til. Dette kan være muntlige, skriftlige og/eller praktiske prøver.
  4.  Årlig tilsynsrapport (eget skjema):
   Skolen vurderer og konkluderer hvorvidt det er sannsynlig at elev får «tilsvarende opplæring» som øvrige elever i offentlig grunnskole.  Når barnets framdrift i fagene skal vurderes, er det relevant å sammenligne med andre elevers framdrift.
   Ved behov kan tilsynsansvarlig innkalle foreldre og eventuelt elev til en samtale, og/eller vurdere ulike elevarbeider gjort hjemme.
 5.  Avslutning av privat hjemmeundervisning: Dersom kommunen konkluderer med at privat hjemmeundervisning ikke er lovlig, fattes det enkeltvedtak om at eleven må begynne i offentlig skole. Som en del av saksbehandling fram mot vedtak, skal foresatte (og barn over 15 år) gis anledning til å uttale seg, før vedtak fattes. Et slikt vedtak kan fattes først og fremst på følgende grunnlag:
  1. Tilsyn er ikke mulig å gjennomføre som følge av manglende samarbeid fra foreldre, herunder manglende oppfølging av kommunens system for tilsyn.
  2. Opplæringen vurderes ikke som «tilsvarende» den undervisning som elever i offentlig grunnskole får. 

Møter ikke barnet på skolen etter vedtak, kan foresatte straffes med bøter, jf. opplæringsloven § 2-1, siste ledd.