Godkjent areal

Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord pr. gjødseldyr-enhet. Kommunen kan etter søknad godkjenne annet areal som spredeareal. Aktuelt kan være innmarksbeite og frukthage.  

Ikke godkjent areal

Utmarksareal kan ikke godkjennes som spredeareal, jamfør § 24, punkt 1, avsnitt 2 i forskrifta. 

Dispensasjon

Kommunen kan likevel gi dispensasjon i forbindelse med opparbeiding til innmarksbeite.