For kommunen er det viktig at anleggene blir bygd ut slik at utformingen ivaretar overordnede målsettinger i planer og rutiner når kommunen skal eie, drifte og vedlikeholde anleggene. Kommunen vil få en tryggere og mer rasjonell drift når en vet at anleggene er bygd ut etter forhåndsbestemte krav. Som fremtidig eier av et VA-anlegg kan kommunen stille krav til utforming i kraft av eierrettigheter av anleggene.

Det et derfor utarbeidet norm for utforming av VA-anlegg. I normen stilles det krav som planlegger, prosjekterende og utførende entreprenør skal følge, slik at VA-anlegget i sin helhet blir utbygd etter de forutsetninger og krav som kommunen stiller.

Normalen er delt i fire hovedkapitler, hvor 2. kapittel sier noe om planmateriale, dokumentasjon og forutsetninger. Kapittel 3 handler om tekniske krav, mens kapittel 4 sier noe om utførelse, kontroll og overtakelse av anlegg. Du finner normalen under artikkelen, under Vedlegg.