Normalen er delt i 3 kapitler:

  • Kapittel 1 gir generelle føringer for alle typer anlegg, samt retningslinjer for terrengbehandling og vegetasjonsvern i utbyggingsområder.
  • Kapittel 2 gir premisser for funksjonskrav, innhold og fysisk utforming, og legges til grunn for reguleringsplaner og utomhusplaner.
  • Kapittel 3 gir detaljerte tekniske spesifikasjoner for anlegg, løsninger og utstyr, og disse legges til grunn for detaljplaner, beskrivelser og gjennomføring.

Hva menes med uteareal

Begrepet ”uteareal” omfatter utendørs areal for rekreasjon, lek, forskjønnelse og idrett innenfor arealformålene: ”bebyggelse og anlegg”, ”samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur”, ”grønnstruktur” og ”landbruks, natur og frilufts formål”, samt uregulerte arealer til formålet.

Vedtatt

«Normal for uteområder i Lindesnes kommune» er vedtatt i kommunestyret 19. desember 2019.