Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Normer

Normal for vann og avløp

For kommunen er det viktig at anleggene blir bygd ut slik at utformingen ivaretar overordnede målsettinger i planer og rutiner når kommunen skal eie, drifte og vedlikeholde anleggene. Kommunen vil få en tryggere og mer rasjonell drift, når en vet at anleggene er bygd ut etter forhåndsbestemte krav. Som fremtidig eier av et VA-anlegg kan kommunen stille krav til utforming i kraft av eierrettigheter av anleggene.

Der et derfor utarbeidet norm for utforming av VA-anlegg. I normen stilles det krav som planlegger, prosjekterende og utførende entreprenør skal følge, slik at VA-anlegget i sin helhet blir utbygd etter de forutsetninger og krav som kommunen stiller.

Veinormalen for Lindesnes kommune

Veinormalen er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerhet, bomiljø, framkommelighet for alle, anleggskostnader, kommunal service og framtidig vedlikehold og drift av kommunaltekniske anlegg ved planlegging og bygging av boligområder og kommunale veier.

Normaler for uteområder

Normaler for utearealer gir krav til funksjoner og fysisk utforming for planlegging og opparbeidelse av nye kommunalt eide eller forvalta utearealer samt for andre anlegg der det stilles krav om godkjent utomhusplan. For alle utearealer gjelder krav i plan og bygningslovens § 28-7, med tilhørende byggeteknisk forskrift (TEK 17), nr. 840 og videre bestemmelser gitt i reguleringsplan eller byggesak.

1