Vedtatte endringer

Endringer som ble vedtatt lagt inn i ny forskrift var bl.a. at:

  • Godtgjøring av gruppeledere ble endret fra 2,5 % til 5 % av ordførers lønn.
  • Hvis ordfører oppnevner andre folkevalgte enn varaordfører til å representere kommunen på generalforsamlinger i selskaper kommunen deltar i, godtgjøres dette med 1,5 % av ordførers månedsgodtgjøring pr. fremmøte.
  • Politisk valgte representanter som deltar i samarbeidsutvalg ved kommunens barnehager (SU) godtgjøres med 0,6 % pr. fremmøte.

Forskriften ble vedtatt av kommunestyret 07.09.20 og vil tre i kraft 01.10.23. Denne erstatter tidligere forskrift (FOR-2020-09-24-1815).