Kravet gjelder utslipp fra følgende anlegg:

  • bensinstasjoner
  • vaskehaller
  • vaskeplasser for kjøretøy
  • verksteder
  • bussterminaler
  • anlegg for understellsbehandling
  • parkeringskjelleranlegg
  • pizza og hamburgerbarer
  • slakterier

Må du søke om å installere oljeutskiller?

Installering av oljeutskiller er alltid søknadspliktig både til vann- og avløpsavdelingen og teknisk forvaltning. Hva søknaden skal inneholde er beskrevet i Forurensningsforskriften §15-4.

Vedlikehold

Oljeutskilleren skal tømmes regelmessig av godkjent selskap, minst en gang pr. år, og avfallet leveres på godkjent mottak for spesialavfall. Virksomheten må også utføre målinger av utslippsvannet, og kunne dokumentere at grenseverdiene overholdes.