Bruk av utbyggingavtale

Kommunestyret i Lindesnes har i sak 20/10606 den 24.09.2020 fattet prinsippvedtak angående bruk av utbyggingsavtaler (se sak under Vedlegg). Lovgrunnlaget er plan og bygningsloven kapittel 17 og 18, samt kommuneplanen og reguleringsplaner med bestemmelser.

Hvorfor inngå en utbyggingsavtale?

Inngåelse av utbyggingsavtale gir forutsigbarhet for utbygger og kommunen. Avtalene er med på å sikre at infrastrukturen blir opparbeidet og utbyggingen realisert i samsvar med reguleringsplanene.

Utbyggingsavtalen fordeler utbyggers og kommunens ansvar og økonomiske forpliktelser.

For å inngå avtale om refusjon av merverdiavgift med kommunen må utbygger ha inngått utbyggingsavtale. Dette er avtaler som kan sikre den private utbyggeren fradrag/refundert merverdiavgift for oppførte anlegg som det offentlige senere skal eie og drifte.

Saksgang

Forhandlinger om utbyggingsavtale starter som regel etter at en reguleringsplan er førstegangsbehandlet. Forhandlingene igangsettes ved utbyggers henvendelse til teknisk drift ved avdeling kvalitet og utvikling. Det vil bli utarbeidet et utkast så snart man har nok bakgrunnsmateriale. Man går inn i en forhandlingsprosess som normalt resulterer i en avtale som signeres av begge parter, først etter at reguleringsplanen er endelig vedtatt.

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler skal kunngjøres. Forslag til avtale skal normalt legges til offentlig ettersyn i 30 dager. Inngått utbyggingsavtale skal kunngjøres og blir publisert på kommunens karttjeneste.

Avtaler om refusjon av merverdiavgift

I forbindelse med privat utbygging av offentlig teknisk infrastruktur som senere skal overtas til kommunalt eie, tilbyr kommunen avtale om refusjon av merverdiavgift. Dette fordi kommunen ville ha fått kompensasjon for merverdiavgiften på anleggene dersom de bygde selv.

Det kan inngås avtale om overføring av justeringsrett. Ved overdragelse av byggetiltak/kapitalvare kan mottaker overta overdragers rett til å justere inngående merverdiavgift. Mottaker er Lindesnes kommune og overdrager er utbygger.