Krav til innsendt materiell

Planforslag skal utarbeides av fagkyndige (plankonsulent) og i henhold til Miljøverndepartementets veiledere for reguleringsplaner - se www.planlegging.no. Plankartet skal normalt leveres i digital form i henhold til gjeldende sosi-standard og med forenklet tittelfelt. Plankartet skal kun vise endringen. Planbestemmelser og tilleggsmateriell skal utføres i henhold til krav beskrevet i startpakke private planer. Omfanget av materiell må tilpasses omfanget av endringsforslaget.

Forslaget skal inneholde:

  • Tekst med beskrivelse av hva som ønskes endret – med begrunnelse og vurdering av konsekvenser. Det anbefales at kommunens mal under brukes.
  • Liste over alle som er varslet.
  • Kopi av innkomne innspill, og din kommentar til disse.
  • Forslag til endringer som ønskes i plankart og/eller bestemmelser.

Mal for beskrivelse av planendring og Sjekkliste for digitale planer finner du nederst på siden, under Vedlegg. 

Forslaget sendes til post@lindesnes.kommune.no

Avtal møte med saksbehandler

Før arbeidet startes, kan det være lurt å ta kontakt med Avdeling for plan for å avklare behandlingsmåte/forventninger og evt. spørsmål/svar fra begge parter. Det anbefales at plankonsulent stiller på dette møtet. Saksbehandler hos oss vil be deg/plankonsulent om å sende inn en beskrivelse/skisse til forslag til endringer før møtet, eller som grunnlag for tilbakemelding på epost. 

Varsling av berørte

Naboer, gjenboere og berørte offentlige instanser skal varsles om endringen. Dette er ditt ansvar som forslagsstiller/tiltakshaver. I varselbrevet må det gå tydelig fram hvilke planendringer som foreslås. De som varsles, skal få minst 3 ukers frist til å uttale seg.

Hva koster det?

Du må betale et gebyr for å få behandlet søknad om reguleringsendring. Hva du må betale beregnes ut fra det gebyret som gjelder på det tidspunktet planforslaget mottas av kommunen.

Se prisliste under artikkelen. 

Behandlingstid

Når vi har mottatt forslaget til endring av plan, behandler vi saken så snart vi har kapasitet. Noen saker kan behandles administrativt og noen skal behandles politisk. Dersom saken din skal behandles politisk vil saksbehandlingstid være avhengig av neste mulige politiske møte. I henhold til plan og bygningsloven skal saken din være behandlet innen 12 uker. Tidsfristen gjelder fra forslaget er komplett.

Informasjon om politisk møteplan finner du her

Vedtak og klagemulighet

Forslagsstiller får melding om vedtaket, og alle som har hatt innspill får en kopi. Kommunen annonserer i tillegg vedtaket i avis og på hjemmeside. Vedtak om planendring kan påklages. Klagefrist gjelder fra 3 uker etter kunngjøring. Dersom vedtaket sier at dokumenter/kart må endres, så må dette gjøres før kommunen kunngjør endringen.

En eventuell klage vil bli lagt fram for politisk vurdering. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, sendes den videre til Fylkesmannen for behandling.

Et eventuelt avslag på forslag om reguleringsendring kan ikke påklages. Forslag som administrasjonen vil avslå, kan i visse tilfeller kreves lagt fram for politisk behandling.