Hvordan melde sin interesse til å bli meddommer?

Søknad om å bli meddommer sendes inn via digitalt søknadsskjema: 

Meddommer - Lindesnes kommune

Du må identifisere deg via ID-porten for å komme til skjema. 

Hvem kan være meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Lindesnes kommune. 

Noen av disse kravene er: 

  • Du er folkeregistrert i Lindesnes kommune
  • Du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • Du snakker og forstår norsk
  • Du er norsk statsborger i Norge eller statsborger i et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene.

Vi gjør oppmerksom på at:

  • Utvalgene skal bestå av like mange kvinner og menn.
  • Utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Hva er en meddommer?

En meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med fagdommere er med å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra èn til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.

Å være oppnevnt som meddommer er en tillitserklæring fra samfunnet, og et viktig bidrag for å oppfylle kravet om at personer skal dømmes av likemenn.

Meddommer i tingretten

Tingretten er første ordinære domstol. Her behandles både sivile saker og straffesaker.

Det er vanligvis en hoveddommer (fagperson) og to meddommere (lekdommere) 

Meddommer i lagmannsretten

Lagmannsretten er ankeinstans i vanlige sivile saker, jordskiftesaker og straffesaker.

I lagmannsretten behandles en sivil sak som regel av tre fagdommere. I enkelte sakstyper skal det alltid være meddommere. I tillegg kan partene uansett kreve at det innkalles to meddommere. 
Når det kreves særlig kunnskap om et saksområde, kan retten oppnevne fagkyndige meddommere. Meddommerne dømmer på like fot med de juridiske dommerne.

Straffesaker behandles av to fagdommere og fem meddommere som avgjør spørsmålet om skyld og straff. Det skal være minst to av hvert kjønn. Fagdommere og meddommere er sammen om alle avgjørelser, og alle stemmer teller likt.

Jordskifteretten

En jordskiftesak behandles av en jordskiftedommer og to jordskiftemeddommere.

Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker etter jordskifteloven. Dette innebærer blant annet endring av eiendommer og fastlegging av eiendomsgrenser. De som oppnevnes skal være kyndige i de saker som jordskifteretten vanligvis behandler i kommunen. Ettersom sakene ofte har behov for befaring, bør de som velges kunne ferdes i terrenget.  

Rettigheter

Meddommere har krav på å få dekket utgiftene en har hatt i forbindelse med oppdraget. Statens reiseregulativ benyttes, og dersom vervet medfører tapt arbeidsfortjeneste gis det erstatning for legitimert tap.