Barn og unges rett til å si sin mening!

I vår kommune skal barn og unges rett til å si sin mening ivaretas gjennom den demokratiske linja fra hver klasse, til elevråd og til et barne- og ungdomsråd. I tillegg er alle de tre kommunale ungdomsklubbene representert i ungdomsrådet.

Barn og unge har rett til å få informasjon og mulighet til å si sin mening om alle de sakene som angår dem. Alle ansatte har ansvar for å vurdere om saker de jobber med skal sendes til barne- og ungdomsrådet slik at de kan gi innspill tidlig i en prosess.

I vår kommune skal vi realisere Barnekonvensjonen og ta barn og unge på alvor.

Barne- og ungdomsrådet i Lindesnes (BU)

Barnerådet består av to representanter fra de ni kommunale barneskolene og friskolene Oasen barne- og ungdomsskole og Vigmostad barneskole. Lindesnes læringssenter har også to representanter her. Barnerådet er til sammen 23 representanter.

Ungdomsrådet består av to representanter fra hver ungdomsskole, to representanter fra hver av de kommunale ungdomsklubbene og fire representanter fra Mandal videregående skole. Det er også mulighet for ungdom fra Lindesnes som går på skole utenfor kommunegrensen å søke om å bli med. Ungdomsrådet er til sammen 21 representanter.

Alle velges inn demokratisk fra hver sin skole/klubb.

Rådene møtes jevnlig for å jobbe med saker de engasjerer seg i, eller saker de blir bedt om å uttale seg om fra administrasjon eller kommunestyre. Rådene velger sin egen leder, nestleder og styremedlem. Disse tre fra hvert råd danner sammen styret for Lindesnes BU

Aktivitetsmidler for barn og unge

Har du en ide til en god aktivitet for barn og unge, men mangler finansiering?

Barne- og ungdomsrådet i Lindesnes har kr. 100.000,- til tiltak som fremmer gode aktiviteter for barn og unge. BU ønsker at midlene skal komme flest mulig barn og unge til gode og at det skal stimulere til varig aktivitet.

Les mer om hvordan søke om aktivitetsmidler for barn og unge

Hva er et barne- og ungdomsråd?

Les mer om hva et barne- og ungdomsråd er her: E-ung