Drøfte anonymt med barnevernet

Er man i tvil om saken utløser meldeplikt, kan man drøfte saken anonymt med barnevernet.

Meldeplikt

Barnehagepersonalet skal uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jamfør barnehageloven § 22 og barnevernsloven § 6-4.

Opplysningene skal normalt gis av styrer, men alle ansatte i barnehagen har et selvstendig og personlig ansvar for å melde dersom det for eksempel haster og styrer ikke er til stede, eller styrer ikke tar nødvendig ansvar. Det er viktig å merke seg at det ikke kreves ”bevis” for at barnet lever under nevnte forhold, men man skal ha ”grunn til å tro”; man må altså kunne begrunne sin bekymring. Plikten til å melde faller ikke bort dersom vedkommende på egenhånd forsøker å avhjelpe situasjonen.

Med ”mishandling i hjemmet” menes alle former for mishandling: fysisk mishandling, seksuell mishandling og psykisk mishandling som nedsettende behandling, urimelige krav og / eller straff, manglende tilsyn, omsorg og stimulering. Forholdene kan ofte gli over i hverandre. Foreldre som ”fabrikkerer” sykdom hos barnet, det vil si at de enten finner opp plager og sykdomstegn, eller overdriver plager og sykeliggjør barnet på en slik måte at det fører til unødvendig legeundersøkelse og sykehusinnleggelse og begrenser barnets utvikling og trivsel, er også en form for mishandling.

Informasjon til foresatte

Når det gjelder barnevernsmelding, er det en generell anbefaling at barnehagen drøfter sine bekymringer med foresatte. Det gis informasjon om at forholdene utløser meldeplikt til barnevernet: ”Det er en plikt barnehagen er pålagt av offentlige myndigheter for å hjelpe barnet og familien til bedre fungering”. Det er viktig å informere foresatte om barnevernets hovedoppgave: Hjelp og støtte for å bedre barnets trivsel og utvikling.

Unntak

Dersom barnehagen har mistanke om at barnet utsettes for fysisk mishandling eller seksuelle overgrep, skal politi eller barnevern varsles uten at foreldre er informert. Videre tiltak avgjøres i samråd med barneverntjenesten.

Skriftlig melding og samarbeid

Barnevernets oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

Barnevernet er avhengig av opplysninger fra blant annet barnehagen for å kunne ivareta denne oppgaven. Vi anbefaler bruk av vedlagt skjema for utforming av melding til barnevernet.

Videre anbefales direkte kontakt, helst ved å invitere til et møte med barnevernet for å utdype / drøfte og nyansere bekymringen. På den måten inngår man raskt i en dialog og et samarbeid. Barnevernet må avgjøre om foresatte skal være med i et slikt dialogmøte.

Dersom barnehagen er bekymret for et barn som allerede har tiltak fra barnevernet, skal ny melding sendes dersom grunnlaget er til stede. Nye opplysninger kan føre til endrede tiltak.

Ansvarsgruppe:

Når en bekymring utløser melding, bør det samtidig opprettes en samarbeidsgruppe rundt barnet, slik at helhetstenkning, tverrfaglig samarbeid og koordinering ivaretas.