Hvem kan søke?

Jordbruksforetak med vesentlig produksjonssvikt kan søke om erstatning. Produksjonssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. Erstatning forutsetter at det er godt dokumentert at det er en klimatisk skade som er årsak til produksjonssvikten.

For å kunne søke må du ha meldt fra til kommunen så snart du blir klar over at skaden er skjedd. Det gis ikke erstatning til jordbruksforetak som ikke har meldt skaden. Denne regelen er til for at kommunen skal ha mulighet for kontroll av skadeårsak. Det er også en tapsbegrensningsplikt, og for at erstatning skal kunne gis må prinsipper om god agronomi være fulgt, eksempelvis:

 • vekst og sort tilpasset normale klimatiske forhold
 • god drenering av areal
 • avlingen må høstes

Hvordan søker du?

 • Søknaden sendes til Lindesnes kommune som sjekker opplysningene du har sendt inn.
 • Det er Statsforvalteren som behandler søknaden og fatter vedtak.

Søknadsskjema og relevant regelverk er tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettsider, og du finner lenke under artikkelen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 31. oktober det året skaden oppsto. For at kommunen skal ha mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises, må du melde skaden så tidlig som mulig.

Når kan du få erstatning?

Du kan søke om erstatning for avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke har vært mulig å sikre seg mot. Du kan få erstatning når avlingen i skadeåret er mindre enn 70% av vekstgruppens gjennomsnittsavling. Gjennomsnittsavlingen beregnes som hovedregel ut fra avling pr. dekar de fem siste årene.

Erstatningen dekker: 

 • svikt i «avling på rot» for vekster på arealer som er tilsådd eller tilplantet
 • svikt i «avling på rot» for enkelte vekster som overvintrer på vokseplassen
 • vekster som benyttes til mat og/eller fôr, småplanter som skal benyttes til produksjon av mat og/eller fôr, samt såvarer og settepoteter

Eksempler på klimabetinget produksjonssvikt

Eksempler på klimabetinget produksjonssvikt (inkludert vanskelige vekst- og innhøstingsforhold) kan være:

 • tørke
 • store nedbørsmengder
 • flom
 • frost
 • dårlig blomstring for honningproduksjon

Når kan du ikke få erstatning?

Du kan ikke få erstatning for:

 • skader som er forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras
 • kvalitetstap, med unntak av vekstgruppene frukt og bær
 • produksjonssvikt etter at avlingen er høstet, f.eks. under tørking eller lagring 
 • blomster-/prydplanter og veksthusvekster