Hva kan det søkes om

Det kan søkes om tilskudd for å drive jordbruksmark og for hold av husdyr. Tilskuddene blir utmålt med antall dyr og med antall dekar som tilskuddsgrunnlag.   

Hvem kan søke

Søker må være foretak med organisasjonsnummer. Nye søkere registrerer foretak i Brønnøysundregistrene for å komme i posisjon for å søke produksjonstilskudd.   

Foretaket må være registrert med:  

  • Foretakets organisasjonsnummer.  
  • Bedriftens organisasjonsnummer, også kalt underenhet.    

 Foretaket må være knyttet til et gnr/bnr. Ved henvendelse kan landbrukskontoret være behjelpelige med å knytte til et gnr/bnr. Samtidig blir det generert et produsentnummer som er viktig ved kjøp og salg av husdyr.   

Regelverk og formål med ordningen

Gjeldende regelverk: Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

§ 1.Formål: Formålet med tilskudd etter forskriften er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp.