Lokalt prioriterte mål

SMIL tilskudd fra Lindesnes kommune skal bidra til å ta vare på verdifulle kulturlandskap, redusere forurensningen og fremme aktiv landbruksdrift ved å:  

  • Holde jordbrukets kulturlandskap åpent og variert. 
  • Begrense spredning av fremmede og uønskede arter.
  • Redusere avrenning av næringsstoffer til vann og utslipp av klimagasser til luft.

Øvrige lokale retningslinjer for bruk av SMIL midler finner du i dokumentet  SMIL, tiltaksstrategi i Lindesnes kommune.