Våre åpningstider

  • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 08:00-15:00
  • Torsdag: kl. 08:00-17:30

Hva kan barnevernet gjøre?

Omsorg for barn og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp. Det kan for eksempel være behov for hjelp på grunn av en vanskelig livssituasjon. Barnevernet bistår barn og familier slik at barn og unge sikres omsorg, trygghet, gode levekår og utviklingsmuligheter. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak.


Video in other languages

Lindesnes barneverntjeneste sin hovedoppgave

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. I Norge er omsorg for og oppdragelse av barn foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp til å ivareta dette ansvaret i korte eller lengre perioder.

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

Barneverntjenestens arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Den skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv skal kunne makte å ivareta sitt omsorgsansvar. Slik hjelp og støtte kan gis i form av ulike former for hjelpetiltak i hjemmet. Barneverntjenesten ønsker i størst mulig grad å tilby endrende hjelpetiltak hvor foreldrene mottar hjelp som er tilpasset deres behov slik at en opplever større trygghet i foreldrerollen. 

Er ikke hjelpetiltak tilstrekkelig kan barnevernet ønske å flytte barnet utenfor hjemmet. Dette kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke kan ikke barnevernet bestemme dette. Da må det treffes vedtak om dette i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.