Hvor mange vannmålere?

Kommunen bestemmer hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha, samt type, størrelse og plassering på vannmåleren. 

Dersom eksisterende eiendom med vannmåler blir oppdelt i nye eiendommer, skal hver av de nye eiendommene ha egen vannmåler.

Hvem kan installere eller vedlikeholde vannmåler?

Kommunen skal godkjenne den som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren.

Bestille og hente vannmåler

Rørlegger sender en bestilling pr e-post til vannmaler@lindesnes.kommune.no, og utleveringssted er Doneheia 45.

Når skal vannmåleren være installert?

Vannmåler for ny eiendom skal være installert senest når det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, innen eiendommen tas i bruk. For eksisterende eiendom skal det installeres når det tilknyttes offentlig vann- og avløp.

Hvem eier vannmåleren?

Ved installasjon av ny vannmåler skal kommunen stå som eier av denne.
Installasjonskostnader dekkes av abonnenten. For anskaffelse og vedlikehold av vannmåleren betales en årlig leie. Pris for leie av vannmåler fremkommer av gebyrregulativet. Når det er tid for bytte av vannmåler (for eksempel alder), er det kommunen som foretar dette. Ved påviste feil eller mangler ved installasjonen (f.eks.: tilbakestrømssikring, reduksjonsventil, osv.) er det huseiers ansvar å utbedre dette.

Er det behov for ny vannmåler grunnet andre årsaker enn alder, må eier ta kontakt med kommunen før dette utføres.

Blir en vannmåler borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Demontert vannmåler skal innleveres til kommunen. Kommunen forbeholder seg retten til å kreve full erstatning for tap eller skade. Som skade regnes også at plombering av vannmåler er brutt

Tilsyn og vedlikehold

  • Abonnenten skal holde vannmåler lett tilgjengelig for avlesning, tilsyn og vedlikehold.
  • Abonnenten skal føre tilsyn med vannmåler. Abonnenten er også ansvarlig for å følge med på forbruksutviklingen, slik at lekkasjer eller feil blir oppdaget snarest mulig.
  • Vannmålerstand sendes inn til kommunen minst 1 gang pr år, og ved forespørsel.  Les mer om Vannmåleravlesning
    Unnlater abonnenten å foreta avlesning, kan kommunen selv foreta avlesning uten ytterligere varsel, og kan kreve særskilt gebyr for dette.

Mer utfyllende informasjon finner du i Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Lindesnes kommune, Agder - Lovdata