Årlig vannmåleravlesning

I midten av november sender vi ut melding til de vi når via SMS om at det er tid for å lese av vannmåler. Man leverer vannmålerstand ved å sende stand (kun tallene, før kommategnet) som svar på mottatt SMS. De vi ikke når via SMS eller som ikke svarer på SMS, mottar avlesningsbrev. Postgang kan ta noe tid, derfor vil fristen være noe lenger på avlesningskort. Fristen vil fremkomme på avlesningskort.

Vannmålerstand er nødvendig for å beregne forbruk for dette året. Da kan vi avregne dette mot det som er innbetalt av forskudd på vann og/eller avløp i år. Oppgjørsfaktura som kommer i mars neste år, er det vi kaller et årsoppgjør. Forskudd på forbruk neste år beregnes ut fra forbruk i år.

Ditt ansvar

Abonnenten har ansvar for jevnlig kontroll med forbruk, slik at eventuelle store utslag som følge av feilmåling, feilavlesning eller lekkasje, kan avklares tidligst mulig. Abonnenten plikter å levere inn korrekt vannmålerstand til kommunen hvert år.

Hva skjer hvis du glemmer å lese av?

Ved manglende avlesning vil forbruket bli stipulert. Kommunen kan selv velge å foreta avlesning. Det vil da tilkomme et gebyr på kr. 1500,-. Vi vil informere deg om dette på forhånd. For mer informasjon les Lokal forskrift om Vann- og avløpsgebyrer som du finner nederst på denne siden, under Lover og forskrifter.

Hvordan lese av vannmåler?

 • Er det riktig vannmåler?
  Sjekk at det er riktig vannmåler ved å sammenlikne oppgitt målernummer opp mot målernummer på selve vannmåler.
   
 • Lese av vannmåleren
  Her vises to eksempler, hvor målerstanden er 1234 m³, og du skriver 1234 på avlesningen:  

VM

Digital vannmåler

Har du en digital vannmåler (gul), er det viktig å merke seg at denne ikke leses av automatisk, og at du som huseier må lese av og sende inn stand også på disse vannmålerne. Til forskjell fra eldre målere, er det her 6 siffer som leses av og sendes inn, disse viser m³ (kubikk). De tre mindre tallene bak tas ikke med i avlesningen, da dette er liter. 

Bilde av en digital vannmåler

Lever vannmålerstanden på følgende måter:

 • Besvare mottatt SMS. 
 • Registrere via internett på www.leseav.no
 • Ring på telefon 38 25 70 00
 • Møt opp på innbyggertorvet på Vigeland, Øyslebø eller Mandal. Utenom åpningstid legges avlesningskort i postkasse utenfor inngangen til innbyggertorv.
 • Spørsmål/ henvendelse kan også sendes på e-post til vannmaler@lindesnes.kommune.no.

SMS avlesning - hvordan svare via mobil

Svar på mottatt SMS ved å oppgi tallene i telleverket (se illustrasjon i punktet: Hvordan lese av vannmåler). Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med.

SMS vannmåleravlesing

Kvittering

Når du har svart på mottatt SMS med avlest målerstand, vil du motta en kvittering med målt forbruk siden sist avlest målerstand. Forbruket er oppgitt i hele kubikkmeter (1 kubikkmeter = 1m³ = 1000 liter).

Registrere stand for flere vannmålere

Er man registrert som mottaker av varsel for flere vannmålere, vil man motta SMS varsel per vannmåler. Pass på at du svarer med vannmålerstand for korrekt måler! Sjekk vannmålernummeret i mottatt SMS mot vannmålernummeret på måleren du leser av.

Ikke mottatt SMS?

Dersom du ikke har mottatt SMS varsel om avlesning i år og ønsker dette vil det være mulig å oppgi telefonnummer til neste års avlesning via avlesning på Internett: www.leseav.no, eller ved å oppgi mobilnummeret på vannmålerkortet som sendes i retur til kommunen via post.

Registrert feil på SMS?

Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.

Har du fått en SMS om avlesning som ikke skulle til deg?

Send oss en e-post til vannmaler@lindesnes.kommune.no, hvor du oppgir navnet og telefonnummeret ditt, samt eiendommen SMSen gjelder. Du kan gjerne ta et skjermbilde av SMSen. Eller du kan ta kontakt per telefon.

Internettavlesning - www.leseav.no

For å kunne lese av din målerstand via Internett, er det nødvendig med et avlesningskort.  Det blir sendt ut til de husstander som ikke har besvart målerstand via SMS eller ikke mottatt SMS.

Du leser av vannmåleren på www.leseav.no.

Hvordan registrere vannmåler

Registrer tallene i telleverket (se illustrasjon i punktet: Hvordan lese av vannmåler). Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med. Røde tall er litermål. Kommunen fakturerer forbruket i hele kubikkmeter (1 kubikkmeter = 1m³ = 1000 liter).

Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt varsel mot nummeret på vannmåleren.

Ønsker du SMS varsling?

Du kan registrere ditt telefonnummer på www.leseav.no.  Da vil du fra neste år motta SMS varsel.

Registrert feil?

Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.

Hvordan sjekke tidligere års målerstand eller vannforbruk?

For å finne tidligere års vannmålerstand, kan du logge deg inn via ID-porten på Mine Eiendommer via MIN SIDE.

Klikk deg inn på eiendommen det gjelder (dersom du har flere), og velg rubrikken Vannmåler. Her vil du finne de siste års avlesninger. Der vil du også kunne se forbruk i m³/kbm (kubikk), og sammenligne med tidligere år. 1 m³ er 1000 liter.

Man regner et ca. gjennomsnittlig forbruk pr person til å være 40-60 m³ pr år, men dette varierer. Dette er kun en pekepinn på hva som kan være normalt forbruk.

Avlesning ved eierskifte

Kommunen foretar ikke avregning mot kjøper/selger, men ved eierskifte kan det være en fordel å ta en gjennomgang av innbetalt forskudd, samt lese av vannmåler. Det er i mange tilfeller eiendomsmegler som melder fra om vannmåleravlesning ved eierskifte, vi registrerer dette som en eierskifteavlesning, det regnes ikke som en årsavlesning.

Det er registrert eier som til enhver tid er ansvarlig for påløpte gebyrer på eiendommen. Dette gjelder også ikke-betalte kommunale gebyrer under tidligere eiere.

Eierskifteavlesning kan sendes på e-post til vannmaler@lindesnes.kommune.no