Hva gjør Lindesnes PPT?

Lindesnes pedagogisk-psykologisk tjeneste kalles også PP-tjenesten eller PPT. PPT jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne som er under utdanning. Tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Tjenesten skal også hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling. 

Hva er en sakkyndig vurdering?
Å gjøre en sakkyndig vurdering er å kartlegge og belyse et barns/elevs behov for tilrettelegging. Dette gjøres gjennom samtaler med barnet/eleven, foreldre og skolen/barnehagen. I tillegg kan ulike tester/kartlegging brukes i utredningen.

Tverrfaglig samarbeid for barn og unge

Lindesnes PPT er en del av det tverrfaglige laget rundt Lindesnes kommunes barn og unge. Sammen med Familiesenteret og helsestasjonen deltar vi i faste drøftingsmøter, kalt Oppvekstteam, på skolene og for barnehagene. Målet med drøftingene er å bidra til kompetanseutvikling, sette søkelyset på barnehagen og skolen som system, og legge til rette for at utvikling og læring kan skje hos alle barn og unge.

En ansatt fra Lindesnes PPT som møter skolen eller barnehagen kan være veileder, pedagogisk-psykologisk rådgiver, eller logoped.

Våre arbeidsområder

  • Sakkyndig vurdering av spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder.
  • Sakkyndig vurdering for elever i grunnskolen.
  • Sakkyndig vurdering for fremskutt eller utsatt skolestart for barn.
  • Sakkyndig vurdering for voksne med rett til spesialundervisning på grunnskolens område.
  • Veiledning og kurs til barnehage/ skole.

Har du behov for ny vurdering fra PPT?

Rehenvisning gjelder for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller elever med vedtak om spesialundervisning.

Barnehagen/skolen og foresatte kan sende en rehenvisning hvis behovet er endret og det er behov for en ny vurdering fra Lindesnes PPT som grunnlag for nytt enkeltvedtak.

Systemarbeid

Barnehager og skoler har fra tid til annen behov for utviklingsarbeid innad på enheten for å forstå aktuelle situasjoner eller forebygge uønsket utvikling i klasser/ grupper, og kan søke Lindesnes PPT om bistand. Ønsket bør være drøftet i Oppvekstteam i forkant.

Etter mottatt systemhenvisning holdes et avklarende møte hvordan oppdraget spisses og en avtale mellom partene utarbeides.