Medlemmer

Utvalget har syv medlemmer, valgt av kommunestyrets medlemmer. 

Medlemmer E-post
Elisabeth Lindland (MDG) - leder  
Per-Terje Gabrielsen (H) - nestleder  
Anna Kristine H. Ausland (A)  
Geir Pedersen (INP)  
Torry Andre Ljosland Vatne (FrP)  
May Lis Furnes (V)  
Jan Helge Hjellnes (Sv)  

Oppgaver og myndighet

Utvalget treffer vedtak i alle prinsipielle saker innen sine ansvarsområder, med unntak av saker som i henhold til lov og delegeringsreglementet er forbeholdt kommunestyret selv eller formannskapet. Blant annet ligger følgende lovverk innenfor utvalgets ansvarsområde:  

  • Helse- og omsorgstjenesteloven 
  • Helsepersonelloven 
  • Helseberedskapsloven 
  • NAV-loven 
  • Lov om sosiale tjenester i NAV 
  • Pasient- og brukerrettighetsloven 
  • Lov om spesialisthelsetjenesten