Kunnskap om barnet

Barnehagen kan ha omsorg for et barn opp til 10,15 timer per dag. Vi trenger derfor å vite mest mulig om barnet og familien for å kunne møte dem på en god måte. Denne samtalen gir oss mulighet til å bli bedre kjent med barnet, og vi kan få et inntrykk av foreldrene sin evne til å se og kjenne barnet sitt.

Vi håper at den viktige førstesamtalen vil legge et godt grunnlag for det viktige foreldresamarbeidet fremover, at foreldre opplever å bli sett, hørt og tatt på alvor. Denne første kontakten vil kunne etablere et klima i foreldre/barnehageforholdet der det vil være enklere å ta opp viktige saker som måtte komme opp senere.

Mål

Hovedmål: Bli kjent med familien og barnet.

Delmål: Fange opp og hjelpe barn, slik at de kan få rett hjelp tidlig.

I førstesamtalen skal vi forsøke å få vite mest mulig om barnets liv frem til barnehageoppstart. Vi ønsker informasjon om hva barnet liker og ikke, hva som er viktig for foreldrene i barneoppdragelsen, og vi spør om ressurser og utfordringer familien har. Det er viktig å ta opp tema rundt barn og foreldre sin fysiske og psykiske helse, og erfaringer knyttet til rusmidler og voldelig atferd.

Gjennomføring

Det er viktig at foreldrene blir informert om at det er helt opp til dem hva og hvor mye de ønsker å dele med barnehagen!

Gi foreldrene informasjon om hvorfor du spør, hva opplysningene skal brukes til og hvem som skal få denne informasjonen. Trygg foreldrene på taushetsplikten og på at dette er opplysninger som ikke skal spres til ”alle”.

Samtalene skal skje før oppstart eller i løpet av den første tiden i barnehagen. Det er pedagogisk leder (eller barnehagelærer) på avdelingen (basen) som skal gjennomføre samtalene.

Pedagogen som skal gjennomføre samtalen må være godt forberedt og ha satt seg inn i forord og skjema for førstesamtale.