Ansvarsområder

Planavdelingen har ansvar for behandling av reguleringsplaner, utarbeide kommunale planer og for by- og tettstedsutvikling gjennom ulike planprosesser og prosjekter. 

Internt planforum

Planavdelingen har en koordinerende rolle og skal også påse at tilpasset medvirkning skjer. Det følger av plan og bygningsloven §§ 3-1 og 5-1.  Dette arbeidet er organisert internt med et planforum. Internt planforumet bidrar til å belyse ulike fagperspektiver og interessekonflikter før oppstart av planarbeid ,og når forslag til plan foreligger. Råd og kommentarer noteres i internt arbeidsnotat og følges opp av saksbehandler for den enkelte plan.    

Planforum er en viktig arena for:

  • informasjon til plansaker fra kilder i den kommunale organisasjonen.
  • koordinering av planarbeid
  • medvirkning.  

Hvem deltar i planforum?

Internt planforum har ikke fast deltagerliste, men de ytre rammene er ulike fagressurser i kommunen og IKS. Dette kan være: