Folkehelseprofilene for kommunene publiseres årlig av Folkehelseinstituttet (FHI). De gir oss et lite oversiktsbilde av folks helse og faktorer som påvirker helsa vår, og i årets utgave er temaet livskvalitet. 

Livskvalitet omfatter både objektive og subjektive faktorer. Objektive kan være boforhold, økonomi og deltagelse. Subjektive kan være glede, mening og tilfredshet. Opplevelse av trygghet og felleskap, utvikling og påvirkningsmuligheter er viktig for livskvaliteten.

Det hver enkelt av oss gjør i hverdagen har stor betydning, og «hverdagsgledens fem» som inkluderer det å være oppmerksom, være aktiv, knytte bånd, fortsette å lære og å gi til andre bidrar positivt til livskvaliteten. Kommunen kan sammen med innbyggerne bidra til at de gode valgene blir lettere gjennom planarbeid og utvikling av tjenestene våre. 

Boforhold og trygge nærmiljø

Vår kommune skiller seg ikke nevneverdig ut fra landsgjennomsnittet for andelen personer i alderen 45 år og oppover som bor alene. Det er flest personer over 75 år som bor alene. Trenden viser en økning for aleneboere i alderen 45 – 74 år, mens det er en liten nedgang for den eldre aldersgruppen. Andelen barn i alderen 0-17 år som bor trangt er betydelig lavere enn landet og også fylket. I denne andelen finner vi flest familier med vedvarende lavinntekt. Blant de fleste unge oppleves nærmiljøet trygt.  

Økonomi og deltagelse   

Vår kommune skiller seg ut på både fylkes- og landsbasis med noe lavere andel av befolkningen i yrkesaktiv alder. Vi har også høyere andel som lever i vedvarende lavinntekt. Agder ligger høyt i forhold til landet i andelen mottakere av uførepensjon, og Lindesnes er blant kommunene i det øvre sjiktet. Samtidig ligger kommunen betydelig bedre an enn landet og fylket når det gjelder de unges deltagelse i fritidsorganisasjoner. Valgdeltagelsen ligger på landsgjennomsnittet og over gjennomsnittet for Agder.      

Livskvalitet i et livsløpsperspektiv

Livskvalitet er en standard for måling av hvordan livet oppleves og beskrives av befolkningen (Helsedirektoratets rapport om livskvalitet, 2018).  I Norge og i Lindesnes kommune har befolkningen i hovedsak god helse sammenlignet med andre land. Samtidig har vi også folkehelseutfordringer, og det som peker seg mest ut er sosiale helseforskjeller.

Folkehelseprofilen 2022 viser en trend der de unge er mindre fornøyde, mer ensomme og mer bekymret enn de eldre. Ellers er livskvaliteten også dårligere blant utsatte grupper med økonomiske problemer, arbeidsledige, dårlig helse og enslige. Disse risikofaktorene opptrer ofte samtidig.

fornøydhet med livet, tabell 22

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor fornøyd er befolkningen i Norge med livet, på en skala fra 0-10 der 10 er «svært fornøyd» (Kilde: FHI, Folkehelseprofilen, 2022)

Pågående arbeid med å samordne kunnskap i 2022

Lindesnes kommune arbeider for tiden med ny folkehelseoversikt. Folkehelseloven pålegger alle kommuner å ha tilgjengelig og samlet oversikt over befolkningens helsetilstand og hvordan denne er fordelt i befolkningen. Det er fire år siden sist kommunen laget en slik oversikt og dette arbeidet pågår nå. Dersom det er spørsmål til dette arbeidet så ta kontakt med kommunens folkehelsekoordinator Guro Torhildsdatter. Telefon 91802944, epost: guro.torhildsdatter(@)lindesnes.kommune.no   

Her finner du folkehelseprofilen for Lindesnes kommune 2022.

Folkehelseoversikt Lindesnes kommune 2018.pdf