Hva er rådmannens rolle/ansvar?

  • Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og skal sørge for at sakene som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.
  • Rådmannen skal se til at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede rutiner og retningslinjer. 
  • Rådmannen har fått delegert myndighet fra kommunestyret til å fatte vedtak i en rekke ikke-prinsipielle saker, som ikke er delegert til andre. Rådmannen kan delegere myndighet til å fatte vedtak videre ned i organisasjonen.