Endringer i regelverket for tilskuddsåret 2022

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom". Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene, skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen. 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

Søkere vil fra 2022 kunne søke flerårig tilskudd og ulike aktivitetstyper for en periode på inntil tre år. De ulike aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre tidligere ordningene. For eksempel vil ferieleir være én aktivitetstype, med et sett av kriterier og spørsmål i søknadsskjemaet. Utlånssentral vil være en annen aktivitetstype med andre kriterier og andre spørsmål i søknadsskjemaet.  

Mer informasjon om søknadsordningen og lenke til søknadsskjema

Du kan finne mer informasjon om søknadsordningen og søknadsskjema på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider.

Bufdir 

Lokalt fokus på inkludering

Kommuneplanen har flere målsetninger og strategier som retter seg mot arbeidet med inkludering.

Noen eksempler knyttet til muligheten til å delta i fritidsaktiviteter er:

  • kostnader for deltakelse
  • transport til aktiviteter
  • ordning for lån og kjøp av billig brukt utstyr

Når det gjelder satsningsområdet trygghet og tilhørighet har vi strategier om at vi skal:

  • ha møteplasser i nærmiljøet
  • arbeide forebyggende for å hindre utenforskap

Her kan du finne kommuneplanen, med fullstendig oversikt over mål og strategier.    

Barn og unge i Lindesnes har uttalt seg om inkludering gjennom Oppdrag 31 - Rett på fritid og Barn og unge i nye Lindesnes.

Tema som er viktige for barn og unge er blant annet:

  • kostnader for deltakelse
  • transport
  • samlingssteder og ungdomsklubber
  • «Ungdomsambassadører» - noen som kan hjelpe barn og unge inn i fritidsaktiviteter

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om ordningen eller ønsker veiledning som søker på ordningen? Da kan du ta kontakt med en av oss. 

Frivillighetskoordinator
Ingunn Ulvestad
 ingunn.ulvestad@lindesnes.kommune.no
 90 36 55 46


SLT-koordinator
Anette Strandmyr Fidje
Anette.Strandmyr.Fidje@lindesnes.kommune.no
 40 01 65 89