Nullvisjonen Agder

Nullvisjonen Agder er et trafikksikkerhetsarbeid som er fullfinansiert av Agder Fylkeskommune, og delt inn i 3 regioner, med en leder i hver region; Kristiansand, Lindesnes og Lister. Alle 3 regionene har en vertskommune.

Lindesnesområdet består av Åseral, «gamle Audnedal» og Lindesnes kommune.

Ansvarsområde

Nullvisjonen Agder har som ansvarsområde forebyggende tiltak – holdningsskapende arbeid:

  • Øke kunnskap og bevisstgjøring innen trafikksikkerhet
  • Holde kurs/foredrag for kommunale enheter, foreldremøter, helsestasjoner, lag/foreninger, private aktører osv. 
  • Arrangere/samarbeide om trafikksikkerhetsdager på skoler eller andre arrangementer. 
  • Arrangere/samarbeide om andre typer samlinger vedrørende trafikksikkerhet
  • Arrangere/samarbeide med skoler og FAU om ulike tiltak
  • Delta og bistå på arrangementer etc.
  • Selv om ikke fysiske tiltak, trafikksikkerhetsplaner etc. er Nullvisjonen sitt felt, så bistår Nullvisjonen kommunen og ev innbyggere på forespørsel om dette. Det kan være risikostrekninger, skoleskyss mm.

Alt Nullvisjonen Agder bidrar med er selvsagt gratis!