Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rehabilitering og mestring

Enheten leverer tjenester innenfor helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv. Tjenestene er vesentlige bidrag til kommunens mål om å bedre folkehelsen og utjevne sosiale ulikheter i helse, samt mål om at våre innbyggere skal få bo hjemme lengst mulig. Enheten satser på læring, mestring, aktivisering og selvhjulpenhet. 

Avdeling helsefremming og rehabilitering

Avdelingen tilbyr blant annet frisklivs-, lærings- og mestringstilbud, fysio- og ergoterapitjeneste, rehabilitering i institusjon, i hjemmet og hverdagsrehabilitering, samt tekniske hjelpemidler, trygghetsalarm og velferdsteknologi.

Du finner kontaktinformasjon til de forskjellige type tjenestene i denne artikkelen.

Avdeling aktivitet og mestring

Alle dag- og aktivitetstilbud til hjemmeboende eldre, til hjemmeboende personer med demens og til hjemmeboende personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet er organisert i  avdeling aktivitet og mestring. Dag- og aktivitetstilbud tilbys på flere lokasjoner i kommunen.

Avdeling for Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus er et tilbud til personer, deres familie og nettverk, der det tilbys blant annet individuelle samtaler, gruppetilbud og ulike kurs.